Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Renovació del Padró d'Habitants dels Estrangers No Comunitaris Sense Autorització de Residència Permanent (ENCSARP)

Servei responsable

Servei responsable

Estadística i Padró

En termini

Sol·licitar Cita Prèvia

Descripció del tràmit

Permet renovar la inscripció padronal dels Estrangers No Comunitaris Sense Autorització de Residència Permanent (ENCSARP) cada dos anys.

En el mateix tràmit també es pot actualitzar el canvi de domicili o dades personals, si escau.

Qui ho pot sol·licitar

L'estranger no comunitari sense autorització de residència permanent empadronat, del qual pot  caducar la seva inscripció biennal.

Formes de tramitació

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Per a totes les sol·licituds:

 • Document acreditatiu d'identitat individual: passaport o targeta d'estranger o resident (NIE)
   

Per a canvis de domicili:

 • Documentació que habiliti a ocupar l’habitatge:
  • Contracte públic o privat: compravenda, arrendament o altres
  • Escriptures de propietat, de drets reals d’usdefruit, ús o habitació
  • Autorització del propietari/s de l’habitatge o persona empadronada, acompanyada del document acreditatiu d’identitat
  • Certificat del Registre de la Propietat
  • Contractes de subministraments de serveis de llum elèctrica, gas o aigua
  • Certificat del director/a del centre per empadronaments en habitatges col·lectius


En el cas que la renovació o canvi sigui familiar o integri altres persones:

 • Majors d’edat:
  • Document acreditatiu d'identitat individual i autorització, si escau.
 • Menors d'edat, segons els casos:
  • Llibre de família o certificat literal de naixement.
  • Sentència judicial de separació o divorci o conveni regulador on consti l’anotació de la guàrdia i custòdia dels menors o en el seu defecte el corresponent model de declaració annexat.
  • Autorització d’empadronament d'ambdós progenitors, acompanyat dels documents acreditatius d'identitat.
  • Documentació de la tutela o curatela del menor.
 • Incapacitats legals:
  • Document de l'acceptació de la tutela legal.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

El servei gestor envia un preavís al domicili de les persones que han de renovar la inscripció padronal al voltant de tres mesos abans de la data de la caducitat. Aquest preavís és merament informatiu i no té cap efecte sobre la responsabilitat de l'empadronat quant a les seves obligacions de renovació. En el cas de NO renovar la seva inscripció es procedirà al procediment legal de baixa.

Com a norma general, la inscripció padronal no caduca, excepte que existeixi una comunicació oficial de baixa padronal, en el cas d'estrangers no comunitaris sense residència permanent (ENCSARP), que han de renovar la seva inscripció cada dos anys, o en la finalització d'un expedient de baixa d'ofici padronal, per la comprovació legal de manca de residència efectiva.