Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informes de caràcter tributari

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini
Descripció del tràmit

Permet obtenir un informe d'estar al corrent de les obligacions tributàries municipals, en els termes previstos en el RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació en els tributs.

Normativa

Taxa per expedició de documents administratius.

Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes passius dels tributs, la resta de propietaris dels béns afectes als tributs i els representants legalment apoderats.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau segueix els següents passos:

  1. Sol·licita l'autoliquidació de la taxa (la trobaràs indicada en l'Ordenança Fiscal 4.1. Art. 6 epígraf 2.c. Caldrà que generis la taxa en el enllaç següent: Carpeta Ciutadana - Autoliquidacions.
  2. Una vegada generada l'autoliquidació*, descarrega-la per poder aportar-la més endavant.
  3. Descarrega el model de sol·licitud i annexos del tràmit.
  4. Emplena el model de sol·licitud i signa'l electrònicament.
  5. Fes clic a l'enllaç de tramitació en línia i emplena el formulari.
  6. Adjunta la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació) i el comprovant de pagament de l'autoliquidació.
  7. Fes clic en continuar.
  8. Signa el formulari electrònicament i envia'l.


Una vegada es registri correctament rebràs el justificant de registre electrònic.

* El pagament es pot realitzar a la web municipal mitjançant Carpeta Ciutadana - Autoliquidacions, o a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores especificades a l'autoliquidació, en el termini màxim de 10 dies.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

En el cas de representació:

  • Poders de representació
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Ordenança fiscal 4.1
Article 6. Epígraf 2. Certificacions i informes de caràcter urbanístic i tributari.

c) Informes de caràcter tributari i altres: 25,00 €

 

Informació d'interès

El termini màxim per resoldre i notificar és de 5 dies hàbils.

Termini de resolució

5 dies