Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LL10 Construcció de mur de contenció que impliqui moviment de terres i esplanació de terreny

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual es sol·licita l’autorització per a dur a terme obres de construcció de murs de contenció que impliquin moviments de terres i esplanacions de terrenys.

El seu objecte és que -prèviament a la seva execució material- l'Ajuntament comprovi l'adequació de l’actuació a la normativa i planejament, així com a les ordenances municipals.

Les llicències urbanístiques no alteren les situacions jurídiques privades existents entre els particulars, i s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

Tanmateix s’atorguen sens perjudici d’altres autoritzacions administratives que siguin exigibles.

Quin tràmit s'ha d'haver fet abans

En cas que la finca objecte de les obres que voleu fer es trobi afectada per alguna norma sectorial (aeroports, carreteres, ferrocarrils, etc.), caldrà obtenir l’autorització sectorial de forma prèvia a l’obtenció de la llicència.

Podeu comprovar si la finca objecte de les obres es troba dins l’àmbit d’alguna afectació sectorial, mitjançant la consulta en el plànol d’afectacions.

Concretament, pel que fa a la servitud aeronàutica derivada de l’aeroport de Sabadell, s’informa que es troben afectades totes les parcel·les del municipi de Sant Quirze del Vallès, llevat el barri de Les Fonts.

Per tant, per obres dins de l’àmbit territorial especificat, caldrà autorització prèvia de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) sempre que ens trobem en algun dels supòsits següents:

 1. Increment de l’alçada de l’edificació existent.
 2. Increment de l’alçada sobre la cota de terreny existent o nova construcció.
 3. Instal·lació de panells fotovoltaics; per l’ús de grua i /o quan els panells a instal·lar superin l’alçada de l’edificació existent i/o que la superfície dels panells a instal·lar superi els 100m2
 4. Ús de mitjans auxiliars que sobrepassin l’alçada de l’edificació existent.

Es tramitarà a través de l’Ajuntament, no obstant caldrà aportar al tràmit el justificant conforme s’ha registrat correctament el formulari de pre-sol·licitud presentat a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregar el Model normalitzat, emplenar-lo i signar-lo electrònicament.
 2. Creeu les autoliquidacions, realitzeu el pagament i descarregueu el justificant per aportar-lo al tràmit. Ho podeu fer des dels següents enllaços:

Taxa per la comprovació de l’obra en matèria d’urbanisme.

Garantia de la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats per l’obra.

Placa d'obres

 1. Inicieu el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 2 i el comprovant de pagament del punt 3.
 2. Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat específic de sol·licitud de la llicència d'obres, degudament emplenat i signat.
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la llicència sol·licitada, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Placa d'obres
  • Taxa per la tramitació de la llicència
  • Garantia de la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats per l’obra.

Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Declaració responsable de la persona tècnica competent: incorporant identitat i habilitació professional i justificant el visat o no dels documents tècnics, degudament emplenat i signat (model normalitzat RT).
 • Projecte tècnic:
  1. MD. Memòria descriptiva i constructiva, que inclogui els següents documents:
   • Justificació de la normativa urbanística.
   • Descripció dels treballs que s’hi duran a terme, de les fases, de les precaucions que cal adoptar respecte de les finques confrontants, de l’impacte ambiental que es pot generar, així com de les mesures correctores que s’adopten, incloent-hi també les mesures necessàries per a la restitució d’entorns on s’ha d’intervenir.
  2. PR Pressupost
  3. DG Documentació gràfica:
   • Plànol de situació: referit al planejament vigent, i amb indicació del nord geogràfic.
   • Plànol topogràfic.
   • Plànol d’emplaçament amb indicació de les cotes topogràfiques i la justificació de paràmetres urbanístics.
   • Plànols de perfils que permetin identificar el volum del moviment de terres o de l’esplanació, amb representació indubtable del terreny natural i del proposat.
   • Plànols de plantes, alçats i seccions en el cas de murs de contenció.
  4. AN Documents annexos
   • Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut
   • Estudi de gestió de residus
   • Fotografies de la zona d'intervenció, de la/es façana/es i de la totalitat de la vorera.
 • Full d'assumeix del Director d’Obra (DO), visat d'acord amb la normativa sobre visat col·legial obligatori.
 • Document d'acceptació de la gestió de residus de la construcció: document signat per un gestor de residus autoritzat pel qual s'accepta fer la gestió dels residus que es generin durant l'execució de les obres (model de l'Agència Catalana de Residus). En el cas de la gestió residus amb amiant, caldrà aportar el certificat de l'empresa especialitzada i inscrita al RERA (Registre d’empreses amb risc d’amiant). Excepcionalment, en el cas que les obres no generin residus de la construcció, s’ha de presentar una declaració responsable per la persona tècnica competent manifestant que l’execució de les obres que es duran a terme no generaran cap tipus residus de la construcció o demolició.

Documentació Complementària (DC):

 • Documentació en cas de catalogació de patrimoni (d'acord amb el catàleg de béns a protegir del POUM)
 • Informe preceptiu i vinculant de Bombers (Direcció General competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis): En cas que les obres entrin dins dels supòsits sotmesos a control preventiu de l'Administració de la Generalitat d'acord amb l'annex 1 i 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà obtenir l’informe favorable de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis.
 • Autoritzacions concurrents d'organismes externs, a requeriment de la normativa sectorial:
  • En cas que les obres es situïn dins l'àrea d'afectació derivada de l'aeroport de Sabadell, i quan es tracti d’algun dels supòsits relacionats en l’apartat de requisits previs, caldrà l’autorització per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
  • En cas que les obres es situïn en zona de domini públic hidràulic o zona de policia de lleres, caldrà autorització de l’Agència de l’Aigua de Catalunya (ACA).
  • En el cas que les obres es situïn dintre de la zona d'afectació de carreteres, caldrà l’autorització de la Direcció General de Carreteres de La Generalitat de Catalunya.
  • En cas que les obres es situïn dintre de la zona d'afectació de ferrocarrils, caldrà l’autorització de la Direcció general de Ferrocarrils de La Generalitat de Catalunya.
  • En cas que les obres es situïn dintre de la zona d'afectació de la línia d'alta tensió, d’ENDESA, caldrà el Plànol de l’àmbit d’influència de la línia d’alta tensió d'Endesa Distribució Eléctrica.
  • En cas que les obres es situïn dintre d'un espai de protecció arqueològica, caldrà l’autorització del Servei d’Arqueologia de La Generalitat de Catalunya.
  • En cas que les obres se situïn dins els supòsits que recull la normativa en matèria de prevenció d’Incendis Forestals, caldrà l’autorització prèvia del Servei competent de La Generalitat.
  • Altres d’acord amb la normativa sectorial vigent.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

- En el moment de la sol·licitud:

 • Taxa per la tramitació de la llicència. Heu de crear-la (abans d'iniciar el tràmit) accedint a aquest enllaç des d'on també podreu fer el pagament. Guardeu el justificant per adjuntar-lo al tràmit.
 • Garantia de la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats per l’obra. Heu de crear-la (abans d'iniciar el tràmit) accedint a aquest enllaç des d'on també podreu fer el pagament. Guardeu el justificant per adjuntar-lo al tràmit.
 • Placa d'obres. Heu de crear-la (abans d'iniciar el tràmit) accedint a aquest enllaç des d'on també podreu fer el pagament. Guardeu el justificant per adjuntar-lo al tràmit.

- A la rebuda de la notificació de l'atorgament de la llicència:

 • Impost de les construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Es pot obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.

Termini de resolució

Aquest tipus de llicència urbanística s'atorgarà o denegarà en el termini màxim d’un mes a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud, sens perjudici de les causes de suspensió.

Sentit del silenci administratiu

La manca de resolució dins del termini màxim establert comportarà l'atorgament de la llicència per silenci administratiu positiu.

Sens perjudici dels supòsits en què no opera el silenci administratiu positiu d'acord amb el que disposen els articles 5.2 i 188.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; 11.4 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana; i 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.

La concessió de la llicència per silenci administratiu té a tots els efectes la consideració d'acte administratiu que posa fi al procediment.