Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LL18 Llicència d'obres de construcció, ampliació o supressió de gual, ús demanial i contragual.

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Urbanisme

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada sol·licita l’autorització per a dur a terme una obra de construcció, ampliació, supressió de gual o per a l'ús demanial o contragual.

El seu objecte és que -prèviament a la seva execució material- l'Ajuntament comprovi l'adequació de l’actuació a la normativa i planejament, així com a les ordenances municipals sobre l’ús del sòl i edificació.

Les llicències urbanístiques no alteren les situacions jurídiques privades existents entre els particulars, i s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

Tanmateix s’atorguen sens perjudici d’altres autoritzacions administratives que siguin exigibles.

Quin tràmit s'ha d'haver fet abans

En cas que la finca objecte de les obres que voleu fer es trobi afectada per alguna norma sectorial (aeroports, carreteres, ferrocarrils, etc.), caldrà obtenir l’autorització sectorial de forma prèvia a l’obtenció de la llicència.

Podeu comprovar si la finca objecte de les obres es troba dins l’àmbit d’alguna afectació sectorial, mitjançant la consulta en el plànol d’afectacions.

Concretament, pel que fa a la servitud aeronàutica derivada de l’aeroport de Sabadell, s’informa que es troben afectades totes les parcel·les del municipi de Sant Quirze del Vallès, llevat el barri de Les Fonts.

Per tant, per obres dins de l’àmbit territorial especificat, caldrà autorització prèvia de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) sempre que ens trobem en algun dels supòsits següents:

 1. Increment de l’alçada de l’edificació existent.
 2. Increment de l’alçada sobre la cota de terreny existent o nova construcció.
 3. Instal·lació de panells fotovoltaics; per l’ús de grua i /o quan els panells a instal·lar superin l’alçada de l’edificació existent i/o que la superfície dels panells a instal·lar superi els 100m2
 4. Ús de mitjans auxiliars que sobrepassin l’alçada de l’edificació existent.

Es tramitarà a través de l’Ajuntament, no obstant caldrà aportar al tràmit el justificant conforme s’ha registrat correctament el formulari de pre-sol·licitud presentat a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (s’obté des de la seva pàgina web).

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregueu el Model normalitzat, empleneu-lo i signeu-lo electrònicament.
 2. Creeu les autoliquidacions, realitzeu el pagament i descarregueu el justificant per aportar-lo al tràmit. Ho podeu fer des dels següents enllaços:

Taxa per la comprovació de l’obra en matèria d’urbanisme.

Garantia de la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats per l’obra.

Placa d'obres

 1. Inicieu el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 1 i els comprovants de pagament del punt 2.

Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat específic de sol·licitud de la llicència d'obres, degudament emplenat i signat (model LL18).
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la llicència sol·licitada, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Placa d'obres
  • Taxa per la tramitació de la llicència
  • Garantia de la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats per l’obra.

Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Fotografies de la zona d'intervenció, d’abans i després de l’actuació, que es pugui apreciar l’abast de la intervenció, de la/es façana/es i de la totalitat de la vorera.

En cas de realitzar obres

 • Declaració responsable de l’empresa contractista manifestant, sota la seva responsabilitat, que és coneixedor de la situació urbanística de l’edifici, del terreny o del solar on es pretén actuar i que està al corrent del compliment de totes les seves obligacions legals (model normalitzat RC)
 • En zona de conjunt unitari (cases agrupades en filera): fotografies de l’illa de cases, justificant que es mantenen les característiques morfològiques dels teixits i els paràmetres uniformes de les construccions.

 • Documentació descriptiva i plànols/croquis, que inclogui les dades següents:

  • Identificació precisa de la finca afectada per les obres (indicació de l’adreça, la referència cadastral i la qualificació urbanística).
  • Descripció de les obres que es pretenen executar, amb el grau de detall suficient per apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres.
  • Pressupost estimat (PEM) de les obres, d’acord amb el mòdul que fixa el COAC tal i com preveuen les Ordenances fiscals municipals.
  • Representació gràfica (plànols/croquis) de les obres que per la seva naturalesa ho requereixin, sigui necessari per apreciar l’abast de l’actuació o preceptius o justificatius de la normativa d’aplicació. Caldrà escollir la peça de gual en funció de l’emplaçament i d’acord amb el document LL18 detalls normatius per a construcció de guals.
 • Document d'acceptació de la gestió de residus de la construcció: document signat per un gestor de residus autoritzat pel qual s'accepta fer la gestió dels residus que es generin durant l'execució de les obres (model de l'Agència Catalana de Residus).
  Excepcionalment, en el cas que les obres no generin residus de la construcció, s’ha de presentar una declaració responsable per la persona tècnica competent manifestant que l’execució de les obres que es duran a terme no generaran cap tipus residus de la construcció o demolició.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

- En el moment de la sol·licitud:

 • Taxa per la tramitació de la llicència. Heu de crear-la (abans d'iniciar el tràmit) accedint a aquest enllaç des d'on també podreu fer el pagament. Guardeu el justificant per adjuntar-lo al tràmit.
 • Garantia de la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats per l’obra. Heu de crear-la (abans d'iniciar el tràmit) accedint a aquest enllaç des d'on també podreu fer el pagament. Guardeu el justificant per adjuntar-lo al tràmit.
 • Placa d'obres. Heu de crear-la (abans d'iniciar el tràmit) accedint a aquest enllaç des d'on també podreu fer el pagament. Guardeu el justificant per adjuntar-lo al tràmit.

- A la rebuda de la notificació de l'atorgament de la llicència:

 • Impost de les construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Es pot obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.

Informació d'interès

Documentación addicional

Normes a seguir per a la construcció de guals

Termini de resolució

Aquest tipus de llicència s’atorgarà o denegarà en el termini màxim d’un mes a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud, sens perjudici de les causes de suspensió.

Sentit del silenci administratiu

La manca de resolució dins del termini màxim establert comportarà l'atorgament de la llicència per silenci administratiu positiu.

Sens perjudici dels supòsits en què no opera el silenci administratiu positiu d'acord amb el que disposen els articles 5.2 i 188.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; 11.4 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana; i 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.

La concessió de la llicència per silenci administratiu té a tots els efectes la consideració d'acte administratiu que posa fi al procediment.