Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LLO01 La primera utilització i ocupació parcial de l'edifici

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada sol·licita de forma prèvia, la llicència per a utilitzar i ocupar la part de l’edifici objecte de la llicència, acompanyada de la documentació exigida i que acredita que l’obra executada correspon al projecte aprovat amb l’atorgament de la llicència d’obres.

El seu objecte és que, prèviament a la seva utilització i ocupació,  l'Ajuntament comprovi l'adequació de l’actuació a la llicència atorgada.

Les llicències urbanístiques no alteren les situacions jurídiques privades existents entre els particulars, i s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

Tanmateix s’atorguen sens perjudici d’altres autoritzacions administratives que siguin exigibles.

Aquest tipus d’actuació requereix la intervenció d’una persona tècnica competent que subscrigui el projecte o la documentació tècnica corresponent.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregar el Model normalitzat, emplenar-lo i signar-lo electrònicament.
 2. Crear les autoliquidacions i realitzar el pagament (taxes,  impost i garantia per la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats), des de Carpeta Ciutadana, i descarregar els justificants per aportar-los al tràmit.
  De forma prèvia, es pot consultar aquest cost amb el Simulador.
 3. Presentar el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 1 i el comprovant de pagament del punt 2.

Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Abans de tenir lloc la utilització o ocupació.

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA)

 • Model normalitzat específic de sol·licitud de la llicència d'obres, degudament emplenat i signat (model LLO01).
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la llicència sol·licitada, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:

-      Taxa per la tramitació de la llicència.

 Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT)

 • Declaració responsable de la direcció facultativa de compliment de les condicions de la llicència (Model normalitzat RT).
 • Reportatge fotogràfic de la part de l’obra acabada, incloent totes les instal·lacions d’estalvi d’aigua i energia solar amb el màxim grau de detall possible (ubicació, connexions, comptadors).
 • Plànols as-built amb les modificacions introduïdes i comunicades a l’obra respecte del projecte aprovat, visats
 • Plànols amb la identificació precisa de la part del projecte acabada i amb la identificació de les parts comunes de l’edifici o de la construcció, els trasters i els aparcaments, així com de la urbanització i els guals.
 • Certificat final d'obra expedit per la direcció facultativa de la part de l’edifici o la construcció acabada, visat pel Col·legi Oficial corresponent i amb el contingut següent establert per la legislació sobre ordenació de l’edificació (annex II.3 del CTE):
  • Annex A del certificat final d'obra (descripció de les modificacions), visat pel Col·legi Oficial corresponent.
  • Annex B del certificat final d'obra (Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus resultats).
 • L’acta de recepció de les obres urbanitzadores, si s’escau en cas de simultaneïtat d’obres d’urbanització i d’edificació.
 • El certificat amb la justificació del cost real de la part de les obres executades.
 • Documentació que acrediti la gestió de residus generats a l'obra: justificant o certificat d’abocament controlat de runa i excavació, expedit per un abocador autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, si escau.

Documentació Complementària (DC)

 • Manual d'ús i manteniment de l'edifici (que incorpori les instal·lacions d'energia solar tèrmica i els sistemes d'estalvi d'aigua).
 • Justificant de sol·licitud d’Alta en l‘Impost sobre béns i Immobles de naturalesa urbana o de la declaració de l’alteració cadastral de la finca, segons sigui el cas. (mod.900D) prèviament registrat per cadastre.
 • Documentació referent a les instal·lacions de les telecomunicacions:
  • de 2 a 20 habitatges:
   • Butlletí d'instal·lació signat per l'instal·lador autoritzat amb segell d'entrada a la Generalitat
   • Certificat emès per el SPD (Servei de Polítiques Digitals) que acrediti el compliment de la normativa ICT.
  • més de 20 habitatges:
   • Certificat d'instal·lació signat per la persona tècnica competent amb segell d'entrada a la Generalitat .
   • Certificat emès per el SPD (Servei de Polítiques Digitals) que acrediti el compliment de la normativa ICT.
  • Contracte de manteniment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica i els sistemes d'estalvi d'aigua per 2 anys.
  • Etiqueta ICAEN, etiqueta de qualificació energètica de l’edifici acabat atorgada per l’ICAEN.
  • Arxiu digital de final d’obra en format.dwg de la implantació de l’edificació a la parcel·la i georeferenciat amb el sistema de coordenades UTM (ETRS89).
  • Número de Registre d'entrada de la sol·licitud de gual, si s'escau.
  • Número d’expedient de la Comunicació prèvia de la connexió a la xarxa de clavegueram, si s'escau.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

La llicència té el cost associat a:

 • La Taxa per la comprovació de l’obra en matèria d’urbanisme.

Es pot obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.

Caldrà realitzar el pagament des d'El Meu Espai, i descarregar el justificant per aportar-lo al tràmit.

Termini de resolució

Aquest tipus de llicències urbanístiques s'atorgaran o denegaran en el termini màxim de un mes a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud, sens perjudici de les causes de suspensió.

Sentit del silenci administratiu

La manca de resolució dins del termini màxim establert comportarà l'atorgament de la llicència per silenci administratiu positiu.

Sens perjudici dels supòsits en què no opera el silenci administratiu positiu d'acord amb el que disposen els articles 5.2 i 188.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; 11.4 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana; i 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.

La concessió de la llicència per silenci administratiu té a tots els efectes la consideració d'acte administratiu que posa fi al procediment.