Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fons del Jutjat de Pau

Productor: Jutjat de Pau de Sant Quirze del Vallès

Dates extremes: 1844-1989

Volum i suport: 3.8 ml. Paper

L'origen dels Jutjats de Pau:

El Jutjat de Pau, primer Jutjat Municipal va ser instaurat l'any 1855 amb la implantació de l'estat liberal durant el regnat d'Isabel II.

El 1855 es publica la Llei d'Enjudiciament Civil, aprovada pel Reial Decret de 22 d'octubre, en la que s'especifica la separació de funcions, deixant la funció judicial i l'executiva en mans diferents. La llei marcarà, per tant, que en tots els pobles on hi hagués ajuntament hi hauria d'haver Jutjat de Pau, i que les atribucions dels jutges serien les de coneixement de judicis verbals de menys de 600 rals i la celebració d'actes de conciliació.

L'any 1870 la Llei orgànica de la Justícia de 15 de setembre de 1870, configura els jutges de pau com a jutges municipals. La següent reforma no arriba fins l'any 1907, quan s'estableix un doble òrgan, el jutjat municipal i un tribunal municipal, que no va arribar a consolidar-se per tractar-se de dues institucions massa anàlogues.

El 1944, ja en el franquisme trobem una nova normativa que regula de nou els jutjats de pau i els transforma orgànicament. En aquest any, la Llei de Bases per a la Justícia Municipal, crea tres tipus de jutjats: els comarcals, a les capitals de comarca, els jutjats municipals, que radiquen en capitals de província i en els municipis de més de 20.000 habitants, i els jutjats de pau, per a tota la resta de municipis. Només en el cas dels jutges de pau, aquests seran nomenats per les Audiències Territorials, a proposta dels Jutges de Primera Instància del partit judicial corresponent, i continuarà essent un càrrec gratuït, honorífic i obligatori. Al 1977 s'unifiquen els jutjats municipals i comarcals i es creen els Jutjats de Districte.

Al 1978, amb el desenvolupament de l'administració de Justícia derivada de la Constitució, trobem la darrera gran reforma que empararà el desenvolupament normatiu conseqüent. Destaca la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial; i a nivell autonòmic, es regula a més pel Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, aprovat per l'Acord de 7 de juny de 1995 del Ple del Consell General del Poder Judicial. La legislació defineix els Jutjats de Pau com un òrgan en el que només hi ha un sol jutge o jutgessa, i que els límits de l'actuació del qual es troben en el marc del propi municipi on exerceix el càrrec. D'aquesta manera s'entén el seu lligam lògic amb l'ajuntament al que pertanyen i que els escull.