Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comptes generals

El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès està subjecte al règim de comptabilitat pública. Aquesta subjecció implica l’obligació de retre comptes.

A la finalització de l’exercici pressupostari l’Ajuntament ha de formar el Compte General, instrument mitjançant el qual es posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

En aquest apartat trobaràs la informació comptable de rellevància per períodes anuals aprovats següent:

  • Informe comptable general
  • Informe comissió especial de comptes
  • Balanç de situació
  • Resultat econòmic patrimonial
  • Romanent de tresoreria

Cal remarcar que per la complexitat del seu procediment els informes poden sofrir un decalatge en el temps. D'acord amb la Llei d’Hisendes locals (art. 212) els estats i comptes de l’Ajuntament s'han de rendir abans del dia 15 de maig de l’exercici següent i els comptes generals s'han aprovar abans del dia 1 d’octubre de cada exercici.

Si tens dubtes pots contactar amb el servei municipal d'Economia.