Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Quin és el procediment per al·legar i dispensar l'assistència?

Els impediments i excuses s’han de justificar documentalment i estan recollits a les instruccions de la Junta Electoral Central.

Només es poden presentar excuses al nomenament davant de la Junta Electoral de Zona de Sabadell (JEZ), a excepció dels majors de 65 anys que ho poden fer en el moment de rebre la notificació.

Les excuses es poden presentar presencialment o a través d'un programa informàtic específic (no es poden presentar per correu electrònic):

  • Presencialment, a la seu de la JEZ (jutjats de Sabadell), de l’av. de Francesc Macià, 34-38, 1a planta, en horari d'atenció en dies laborables és de dilluns a divendres de 15 a 18h i dissabtes de 10 a 13h (telèfon per consultes 655440770).
  • També es pot formular en línia, únicament a través de www.mesaselectorales.es, seguint els passos i requisits establerts en aquest vídeo.

El termini per al·legar excuses davant la Junta Electoral és de 7 dies naturals des de rebre la notificació del càrrec. La resolució de la Junta és 5 dies des de la presentació de l’excusa. Si es desestima l’excusa es notificarà definitivament el nomenament al membre de mesa i si s’admet s’excusarà la persona del càrrec i es designarà un altre membre de mesa. Contra la decisió de la Junta no hi cap recurs ulterior.

El detall dels impediments i excuses possibles a presentar consta en el document adjunt. No obstant, el 8 de juny de 2023, 
la Junta Electoral Central, malgrat ha acordat que resulta improcedent modificar, amb caràcter general, la Instrucció 6/2011, del 28 d'abril, sobre interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, d’impediments i excuses justificades per als càrrecs de la presidència i vocalies de les Meses electorals, per afegir una nova causa personal que expressament justifiqui com a excusa que la persona designada per formar part d'una mesa electoral, hagi contractat viatges de vacances, ja siguin familiars o individuals, amb anterioritat a la data de convocatòria de les eleccions, a diferència del que ha passat en altres processos electorals, en aquesta ocasió al concórrer la circumstància extraordinària que la data de celebració (23 de juliol) coincidint de ple amb la fase en què, dins del cicle anual, són usuals els desplaçaments propis del període estival, exclusivament en aquest procés electoral, les Juntes Electorals de Zona competents (JEZ de Sabadell, en el nostre cas) hauran de valorar, la viabilitat de l'excusa consistent, que el dia de la jornada electoral coincideixi amb un desplaçament o estada de caràcter de vacances que hagi ocasionat contractacions anteriors a la convocatòria de les eleccions, i la cancel·lació de les quals ocasioni un perjudici econòmic o un trastorn greu al sol·licitant.

A l'hora de valorar la possibilitat que prosperin les excuses d'aquest tipus, la JEZ de Sabadell competent tindrà en compte especialment el següent:

 

  • Les dificultats objectives que això pogués comportar per a la plena integració de les taules de la seva demarcació, com a criteri principal que ha de prevaldre en tot cas.
  • Que l’interessat haurà d’acreditar documentalment la deguda antelació del contracte, així com el perjudici econòmic o trastorn greu al·legats.