Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Membres de les meses

Aquesta informació és d'interès tant per a les persones designades com a President/a, vocals.

  • Cada mesa electoral consta d'un president/a de mesa i dos vocals, escollits per sorteig entre les persones censades en una mesa i secció electoral, que tinguin menys de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure.
  • El dia de les eleccions, els presidents, vocals o suplents de les meses electorals tenen dret a una dieta de 62,61 euros, que se'ls abonarà durant la jornada electoral.
  • Els treballadors que acreditin la condició de membres de mesa electoral i que no gaudeixin del descans setmanal el dia de les eleccions tenen dret a gaudir d'un permís retribuït i no recuperable durant tot el dia de les eleccions i d'un permís retribuït durant les cinc primeres hores de l'endemà de les eleccions. Així l'Ajuntament lliurarà un certificat als membres de les meses durant la jornada electoral, que acrediti aquesta circumstància.
  • Els treballadors que acreditin la condició d'apoderats i que no gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Les empreses retribuiran els permisos de caràcter no recuperable un cop els treballadors hagin justificat l'actuació com a membres de mesa.

  • Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no poden ser ocupats per persones que siguin candidates.
  • Els membres de les meses electorals estan protegits pel sistema de la Seguretat Social en cas d'accidents que es produeixin durant la seva participació en les eleccions.

L'esmorzar i berenar va a càrrec de l'Ajuntament, que proporcionarà un càtering a cada local eletoral.

Membres suplents de les meses electorals

  • Els ciutadans o ciutadanes nomenats suplents de presidents o vocals de les meses electorals estan obligats a presentar-se al col·legi electoral el dia de les eleccions a les vuit del matí, tal com es fa constar a la notificació del càrrec, ja que si no s'hi presenten poden ser sancionats penalment.
  • Si aquests han de treballar el dia de les eleccions poden presentar la notificació del càrrec a l'empresa. En el cas que l'empresa no estigui conforme amb aquest document, la Junta Electoral de Zona farà un certificat, passades les eleccions, en què consti que el treballador es va presentar al col·legi electoral a les vuit del matí i va signar el full d'assistència.