Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per a persones autònomes i empreses de Sant Quirze del Vallès amb menys de 50 persones treballadores

Servei responsable

Servei responsable

Emprenedoria i Empresa

Fora de termini
Descripció del tràmit

Sol·licitar una subvenció, aquelles persones físiques o jurídiques, que inicien o porten a terme iniciatives per mantenir, fomentar i potenciar l’activitat econòmica del municipi.

L’objectiu d’aquesta subvenció és incentivar la creació i consolidació de l’activitat empresarial al municipi, sigui quina sigui la seva fórmula jurídica, sempre i quan tinguin menys de 50 persones treballadores i un volum de negoci / balanç general igual o inferior a 10 milions d'euros.

S’estableixen 2 línies de subvencions:
- Línia A: subvencions pel foment de l’emprenedoria local, incloent-hi totes les formes jurídiques.
- Línia B: subvencions per a empreses amb tres o menys anys de vida, fomentant així la seva consolidació i adaptació al mercat.
Podeu presentar la sol·licitud només a una d'aquestes dues línies de subvencions. Les dues línies són incompatibles entre elles.

Podeu consultar les condicions de cada línia en els annexos de les Bases Reguladores.
Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions rebudes per altres Administracions amb la mateixa finalitat.
Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica que realitzin l’activitat empresarial al municipi.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

 Persones físiques o jurídiques

Requisits previs
 • Ser persona física o jurídica que generi activitat econòmica al municipi de Sant Quirze del Vallès, que estigui al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
 • Creació de la empresa i inici de l’activitat:
  • En el cas de presentar sol·licitud per a la línia A: entre l'1 d'octubre de l'any anterior al de la convocatòria i el 30 de setembre de l'any de la convocatòria.
  • En el cas de presentar sol·licitud per a la línia B: entre el dia 1 de gener corresponent a tres anys anteriors a l'any en curs, i el 31 de desembre de l'any anterior a l'actual.
 • No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions establertes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Complir amb els requisits corresponents a la línia per a la que es demana l’ajut. Aquests requisits els trobareu als annexos de les bases reguladores.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació a aportar.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic al botó Iniciar el tràmit en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Terminis

Del 21 de novembre al 20 de desembre de 2023

Documentació a aportar

Sol·licitud model

Alta de declaració censal (model 036 o 037)

Si no actua en nom i representació pròpia

Cal expressar i documentar el caràcter amb què actua, amb la documentació que acrediti la seva representativitat.

En cas de comunicar les dades bancàries

Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut.

Excepte en el cas de treballadors autònoms

Escriptura de constitució i poders de la societat i resolució d’inscripció d’aquesta escriptura al Registre mercantil, o al registre específic de cooperatives i societats laborals en el cas de les societats cooperatives.

En cas d’haver negociat una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial de deutes amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya, la Tresoreria General de la Seguretat Social o l’Ajuntament.

Documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

En cas de no autoritzar la consulta a Hisenda i a la Seguretat Social (en el model de sol·licitud)

Certificats que acreditin que es troba al corrent de les obligacions amb Hisenda i Seguretat Social.

Documents acreditatius de la despesa subvencionable i corresponent a la línia sol·licitada.

 • En cas de sol·licitar la subvenció de la línia A
  • Factures justificatives de la realització de la despesa subvencionable.
  • Comprovant de pagament de les quotes de cotització de la Seguretat Social i de les inversions en immobilitzats d’acord amb els requisits de l’annex I de les bases reguladores.
 • En cas de sol·licitar la subvenció de la línia B
  • Factures justificatives de la realització de la despesa subvencionable.
  • Despesa per l'elaboració del document de planificació o de la implementació del pla corresponent conforme a la descripció continguda en l’annex II de les bases reguladores.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les persones beneficiàries queden sotmeses a les obligacions següents:

a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aportant tota la informació que li sigui requerida.
b) Complir la resta d’obligacions previstes a la normativa vigent en matèria de subvencions i en les bases reguladores.

FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ
De conformitat amb la Llei 38/2003, General de Subvencions, els ajuts rebuts s’hauran de justificar convenientment.
La justificació de les despeses s’haurà de presentar en el moment de la sol·licitud i acompanyada de la documentació següent:

Factures justificatives de la realització del projecte/activitat/actuació/despeses objecte de la subvenció i considerades com a despeses subvencionables descrites en els annexos respectius de les bases reguladores.

PAGAMENT DE L’AJUT
L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties, en el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de l’aprovació de la concessió de la subvenció, per transferència bancària.

Termini de resolució

3 mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Sentit del silenci administratiu

Negatiu