Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Exempció o bonificació de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Economia

Fora de termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar l’exempció o bonificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, per raó de capacitat econòmica.

Podeu consultar el tràmit Bonificació per aportacions de residus a la Deixalleria municipal.

Normativa

Ordenança Fiscal 4.13 Taxa d'escombreries

Qui ho pot sol·licitar
 • Titulars de la taxa per l’habitatge habitual on constin empadronats.
 • Qualsevol altre membre de la unitat familiar.
 • Propietari/ària de l'immoble.
 • Representant degudament acreditat.


1. Exempcions per capacitat econòmica:

     Subjectes passius que obtinguin ingressos bruts anuals inferiors o iguals a:

Nre. Residents

Renda Màxima anual (dades exercici 2022)

1

1,65 * IRSC = 14.198,50 €

2

1,75 * IRSC = 15.059,01 €

3 o més

1,85 * IRSC = 15.919,53 €


   Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)  = 8.605,15 euros anuals.


2.
Bonificacions per capacitat econòmica:

Les quotes liquides gaudiran d’aquestes bonificacions per raó d’ingressos:

Ingressos anuals bruts (exercici 2022)

Percentatge bonificació

A partir de 1,65 * IRSC fins a 1,85 * IRSC

85,00%

Fins a (1,90 * IRSC) = 16.349,79 €

60,00%

Fins a (1,95 * IRSC) = 16.780,04 €

35,00%

Fins a (2,00 * IRSC) = 17.210,30 €

20,00%


Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) = 8.605,15 euros anuals.

 • Per determinar els ingressos anuals bruts del subjecte passiu es tindrà en compte el conjunt d’ingressos i rendes de la unitat familiar o de les persones majors d'edat que resideixin a l’habitatge.

En tot cas, per determinar el còmput total d’ingressos anuals bruts, no es consideraran les rendes i pensions públiques exemptes de tributació de l'IRPF.

 • Resten exclosos de la pertinença a la unitat familiar les persones que puguin residir a l’habitatge en qualitat de servei assistencial o domèstic vinculat professionalment.


Podeu consultar el tràmit Bonificació de la taxa de recollida de residus per aportacions a la Deixalleria municipal.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Del 2 d'octubre fins al 4 de desembre de 2023 (període voluntari de pagament de la taxa de recollida de escombraries).

En cas de beneficis fiscals de caràcter social, es concediran d’ofici una vegada hagi estat qualificada, pels serveis de benestar social, la situació personal i familiar dels subjectes passius (art. 28 de l'Ordenança Fiscal 1.1)

Documentació a aportar

Per a les sol·licituds per raó de capacitat econòmica:

 • Sol·licitud model
 • Declaració de renda de cadascuna de les persones que formen la unitat familiar, o certificat de no estar obligat a presentar-la.

En cas de representants:

 • Document que acrediti la representació

Els residents per servei assistencial o domèstic:

 • Codi de Compte de Cotització del Sistema Especial de la Seguretat Social

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Termini de resolució

6 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

També et pot interessar