Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

C11 Instal·lació de punt de recàrrega de vehicle elèctric

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Urbanisme

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada posa en coneixement de l'Ajuntament, les actuacions urbanístiques que pretén dur a terme consistents en la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

La presentació de la comunicació prèvia, acompanyada de la documentació exigida, habilita a la persona interessada a executar els actes que s'hi descriuen, des del dia de la seva presentació, sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció de l’Ajuntament.

El reconeixement administratiu del dret comunicat es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici del de tercers ni de les competències d’altres organismes i administracions.

Quin tràmit s'ha d'haver fet abans

En cas que la finca objecte de les obres que voleu fer es trobi afectada per alguna norma sectorial (aeroports, carreteres, ferrocarrils, etc.), caldrà obtenir l’autorització sectorial de forma prèvia a l’obtenció de la llicència.

Podeu comprovar si la finca objecte de les obres es troba dins l’àmbit d’alguna afectació sectorial, mitjançant la consulta en el plànol d’afectacions.

Concretament, pel que fa a la servitud aeronàutica derivada de l’aeroport de Sabadell, s’informa que es troben afectades totes les parcel·les del municipi de Sant Quirze del Vallès, llevat el barri de Les Fonts.

Per tant, per obres dins de l’àmbit territorial especificat, caldrà autorització prèvia de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) sempre que ens trobem en algun dels supòsits següents:

 1. Increment de l’alçada de l’edificació existent.
 2. Increment de l’alçada sobre la cota de terreny existent o nova construcció.
 3. Instal·lació de panells fotovoltaics; per l’ús de grua i /o quan els panells a instal·lar superin l’alçada de l’edificació existent i/o que la superfície dels panells a instal·lar superi els 100 m2.
 4. Ús de mitjans auxiliars que sobrepassin l’alçada de l’edificació existent.

Es tramitarà a través de l’Ajuntament, no obstant caldrà aportar al tràmit el justificant conforme s’ha registrat correctament el formulari de pre-sol·licitud presentat a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (s’obté des de la seva pàgina web).

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregueu el Model normalitzat, empleneu-lo i signeu-lo electrònicament.
 2. Creeu l'autoliquidació de la taxa des del Meu Espai i realitzeu el pagament. Descarregueu el justificant per aportar-lo al tràmit.
 3. Inicieu el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 1 i el comprovant de pagament del punt 2.
 4. Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Abans d'iniciar les obres.

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat de comunicació prèvia d’obres, degudament emplenat i signat.
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la comunicació sol·licitada, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Taxa per la tramitació de la comunicació

Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Declaració responsable de l’empresa contractista manifestant, sota la seva responsabilitat, que és coneixedor de la situació urbanística de l’edifici, del terreny o del solar on es pretén actuar i que està al corrent del compliment de totes les seves obligacions legals (model normalitzat RC).
 • Fotografies de la zona d'intervenció i l’entorn (façana/es i voreres de l’àmbit), que es pugui apreciar l’abast de la intervenció.
  • En el cas de zona de conjunt unitari (cases agrupades en filera): Fotografies de l’illa de cases, justificant que es mantenen les característiques morfològiques dels teixits i els paràmetres uniformes de les construccions.
 • Documentació tècnica descriptiva i plànols/croquis, que inclogui les dades següents:
  • Identificació precisa de la finca afectada per les obres (indicació de l’adreça, la referència cadastral i la qualificació urbanística) i la persona promotora.
  • Descripció de les obres que es pretenen executar, amb el grau de detall suficient per apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres, amb la finalitat de comprovar-ne l’adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic i als requisits específics de la legislació sectorial quan ho prevegi expressament.
  • Pressupost estimat (PEM) de les obres que inclogui totes les actuacions comunicades, donant compliment al mòdul que fixa el Coac en el moment de la comunicació prèvia, d’acord amb les Ordenances fiscals municipals
  • Representació gràfica (plànols/croquis) de les obres que per la seva naturalesa ho requereixin, sigui necessari per apreciar l’abast de l’actuació o preceptius o justificatius de la normativa d’aplicació.
 • Document d'acceptació de la gestió de residus de la construcció: document signat per un gestor de residus autoritzat pel qual s'accepta fer la gestió dels residus que es generin durant l'execució de les obres (model de l'Agència Catalana de Residus).
  • Excepcionalment, en el cas que les obres no generin residus de la construcció o demolició, s’ha de presentar una declaració responsable de la persona tècnica competent, manifestant que en l’execució de les obres no es generaran cap tipus de residus de la construcció o demolició.
  • En el cas de la gestió residus amb amiant, caldrà aportar el certificat de l'empresa especialitzada i inscrita al RERA (Registre d’empreses amb risc d’amiant) i incloure’l en L’Estudi de Seguretat i Salut.

Documentació Complementària (DC):

 • Documentació en cas de catalogació de patrimoni (d'acord amb el catàleg de béns a protegir del POUM)
 • En cas que les obres es situïn dins l'àrea d'afectació derivada de l'aeroport de Sabadell, i quan es tracti d’algun dels supòsits relacionats en l’apartat de requisits previs, caldrà l’autorització per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
Quin cost té i com es pot fer el pagament

La comunicació té el cost associat de:

 • La Taxa per la comprovació de l’obra en matèria d’urbanisme. Heu de crear-la (abans d'iniciar el tràmit) al Meu Espai des d'on també podreu fer el pagament. Guardeu el justificant per adjuntar-lo al tràmit.

 Es poden obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.

Caldrà realitzar el pagament des d'El Meu Espai, i descarregar el justificant per aportar-lo al tràmit.