Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CERT01 Certificat de règim urbanístic

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada sol·licita un document en el qual es fa constar el règim urbanístic aplicable a una finca o finques concretes en el moment de la sol·licitud, amb els efectes i la vigència que li atribueix la normativa urbanística aplicable. En cas de finques no contigües, s'ha de sol·licitar i emetre un certificat per a cada una d'elles.

El certificat ha de contenir la següent informació:

 1. Els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables, així com si algun d'ells està en tramitació o subjecte a procediments de revisió o modificació i, en aquest cas, si s'ha acordat la suspensió de tramitacions i d'atorgament de llicències que regula l'article 71 de la Llei d'urbanisme.
 2. La classificació i la qualificació del sòl, amb indicació dels paràmetres aplicables respecte a l'ús del sòl, les condicions d'edificació i l'aprofitament del subsòl.
 3. Si s'escau, el sector de planejament o el polígon d'actuació urbanística en què està inclosa la finca.
 4. Les altres determinacions urbanístiques significatives que condicionin l'aprofitament i l'ús del terreny.

El certificat d'aprofitament urbanístic en el cas que la finca sigui edificable i susceptible d'obtenir llicència urbanística directament i immediatament, té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a les persones interessades.

Caldrà atorgar les llicències que siguin sol·licitades dins aquest termini de vigència, sempre i quan no tinguin defectes inesmenables, sempre que el projecte s'ajusti a al planejament i normes vigents en el moment de la sol·licitud del certificat. En aquest supòsit, la sol·licitud de la llicència no es veu afectada per la suspensió potestativa del procediment d'atorgament de llicències regulada per l'article 71.1 de la Llei d'urbanisme, llevat que l'acord de suspensió s'hagués adoptat amb anterioritat a la sol·licitud del certificat. La manca de notificació del certificat d'aprofitament urbanístic, transcorregut el termini d'un mes des de la seva sol·licitud,  tindrà el mateix efecte que si s’hagués notificat.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregueu el Model normalitzat, empleneu-lo i signeu-lo electrònicament.
 2. Creeu l'autoliquidació i realitzeu el pagament des del següent enllaç, i descarregar els justificants per aportar-los al tràmit.
 3. Inicieu el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 2 i el comprovant de pagament del punt 3.
 4. Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat específic de sol·licitud del certificat, degudament emplenat i signat (model CERT01).
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la llicència sol·licitada, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Taxa per la tramitació del certificat.

 Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Plànol d’emplaçament on s’identifiqui clarament la finca o les finques.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

El certificat té el cost associat de:

 • La Taxa per la tramitació del certificat. Podeu crear l'autoliquidació (abans d'iniciar el tràmit) des de l'enllaç, feu el pagament i descarregueu el justificant per aportar-lo al tràmit.
Termini de resolució

L'Ajuntament disposa del termini d'un mes per emetre i notificar el certificat, a comptar des de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l'Ajuntament.