Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CT05 Obres d'adequació de local o nau per implantació o modificació d'activitat

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Urbanisme

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada posa en coneixement de l’Ajuntament, les actuacions urbanístiques que pretén dur a terme consistents en la realització d'obres d'adequació de locals o naus per implantació d'activitat o modificació de l'activitat existent.

La presentació de la comunicació prèvia, acompanyada de la documentació exigida, habilita a la persona interessada a executar els actes que s'hi descriuen, des del dia de la seva presentació, sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció de l’Ajuntament.

El reconeixement administratiu del dret comunicat es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici del de tercers ni de les competències d’altres organismes i administracions.

Aquest tipus d’actuació requereix la intervenció d’una persona tècnica competent que subscrigui el projecte o la documentació tècnica corresponent i que assumeixi la direcció facultativa de l’execució de les obres.

Caldrà executar l’obra comunicada prèviament d’acord amb les condicions específiques que es contenen en el model normalitzat CT05.

Quin tràmit s'ha d'haver fet abans

En cas que la finca objecte de les obres que voleu fer es trobi afectada per alguna norma sectorial (aeroports, carreteres, ferrocarrils, etc.), caldrà obtenir l’autorització sectorial de forma prèvia a l’obtenció de la llicència.

Podeu comprovar si la finca objecte de les obres es troba dins l’àmbit d’alguna afectació sectorial, mitjançant la consulta en el plànol d’afectacions.

Concretament, pel que fa a la servitud aeronàutica derivada de l’aeroport de Sabadell, s’informa que es troben afectades totes les parcel·les del municipi de Sant Quirze del Vallès, llevat el barri de Les Fonts.

Per tant, per obres dins de l’àmbit territorial especificat, caldrà autorització prèvia de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) sempre que ens trobem en algun dels supòsits següents:

 1. Increment de l’alçada de l’edificació existent.
 2. Increment de l’alçada sobre la cota de terreny existent o nova construcció.
 3. Instal·lació de panells fotovoltaics; per l’ús de grua i /o quan els panells a instal·lar superin l’alçada de l’edificació existent i/o que la superfície dels panells a instal·lar superi els 100m2
 4. Ús de mitjans auxiliars que sobrepassin l’alçada de l’edificació existent.

Es tramitarà a través de l’Ajuntament, no obstant caldrà aportar al tràmit el justificant conforme s’ha registrat correctament el formulari de pre-sol·licitud presentat a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (s’obté des de la seva pàgina web).

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregueu el Model normalitzat, empleneu-lo i signeu-lo electrònicament.
 2. Creeu les autoliquidacions, realitzeu el pagament i descarregueu el justificant per aportar-lo al tràmit. Ho podeu fer des dels següents enllaços:

Taxa per la comprovació de l’obra en matèria d’urbanisme.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

 1. Inicieu el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 1 i el comprovant de pagament del punt 2.
 2. Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Abans d'iniciar les obres.

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat específic de sol·licitud de la comunicació d'obres, degudament emplenat i signat.
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la comunicació sol·licitada, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Taxa per la tramitació de la llicència.
  • Impost de les construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Declaració responsable de la persona tècnica competent: incorporant identitat i habilitació professional i justificant el visat o no dels documents tècnics, degudament emplenat i signat (model normalitzat RT).
 • Projecte tècnic d’obres, visat pel col·legi professional competent quan sigui preceptiu d’acord amb la normativa sobre el visat col·legial obligatori, i amb el contingut fixat a continuació:
  1. MD. Memòria descriptiva i constructiva, que inclogui els següents documents:
   • Identificació de la finca afectada per les actuacions urbanístiques preteses (indicació de l’adreça, la referència cadastral i la qualificació urbanística).
   • Descripció i justificació de la proposta de les obres a executar, amb el grau de detall suficient de definició per apreciar les característiques tècniques, la situació i la destinació de les obres, amb la finalitat de comprovar-ne l’adequació a les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic, i quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits específics que s’hi estableixin.
   • Justificació del compliment de la normativa urbanística i altre que sigui preceptiva, com per exemple el codi d’accessibilitat i el CTE.
   • En el cas d’obres vinculades a una activitat, aportar la documentació tècnica referida a l’activitat que es pretén desenvolupar o modificar.
  2. PR Pressupost
  3. DG Documentació gràfica:
   • Plànol de situació: referit al planejament vigent, i amb indicació del nord geogràfic, que inclogui la identificació de la finca (adreça i referència cadastral) i la qualificació urbanística.
   • Plànols de proposta acotats: planta, alçats i secció, amb el grau de detall suficient per apreciar les característiques de la intervenció i incloent les referències a carrers i veïns. S’adjuntaran plànols de detalls en cas que s’estimin necessaris per la definició de les obres.
   • Plànol topogràfic, en cas que sigui preceptiu d’acord amb normativa vigent, necessari per la naturalesa de la intervenció o per apreciar l’abast de l’actuació.
  4. AN Documents annexos
   • Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut
   • Estudi de gestió de residus
   • Fotografies de la zona d'intervenció, de la/es façana/es i de la totalitat de la vorera.
 • Full d'assumeix del Director d’Obra (DO).
 • Document d'acceptació de la gestió de residus de la construcció: document signat per un gestor de residus autoritzat pel qual s'accepta fer la gestió dels residus que es generin durant l'execució de les obres (model de l'Agència Catalana de Residus).
  • Excepcionalment, en el cas que les obres no generin residus de la construcció o demolició, s’ha de presentar una declaració responsable de la persona tècnica competent, manifestant que en l’execució de les obres no es generaran cap tipus de residus de la construcció o demolició.
  • En el cas de la gestió residus amb amiant, caldrà aportar el certificat de l'empresa especialitzada i inscrita al RERA (Registre d’empreses amb risc d’amiant) i incloure’l en L’Estudi de Seguretat i Salut.

Documentació Complementària (DC):

 • Documentació en cas de catalogació de patrimoni (d'acord amb el catàleg de béns a protegir del POUM)
 • Informe preceptiu i vinculant de Bombers (Direcció General competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis): En cas que les obres entrin dins dels supòsits sotmesos a control preventiu de l'Administració de la Generalitat d'acord amb l'annex 1 i 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà obtenir l’informe favorable de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis.
 • Autoritzacions concurrents d'organismes externs, a requeriment de la normativa sectorial:
  • En cas que les obres es situïn dins l'àrea d'afectació derivada de l'aeroport de Sabadell, i quan es tracti d’algun dels supòsits relacionats en l’apartat de requisits previs, caldrà l’autorització per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
  • En cas que les obres es situïn en zona de domini públic hidràulic o zona de policia de lleres, caldrà autorització de l’Agència de l’Aigua de Catalunya (ACA).
  • En el cas que les obres es situïn dintre de la zona d'afectació de carreteres, caldrà l’autorització de la Direcció General de Carreteres de La Generalitat de Catalunya.
  • En cas que les obres es situïn dintre de la zona d'afectació de ferrocarrils, caldrà l’autorització de la Direcció general de Ferrocarrils de La Generalitat de Catalunya.
  • En cas que les obres es situïn dintre de la zona d'afectació de la línia d'alta tensió, d’ENDESA, caldrà el Plànol de l’àmbit d’influència de la línia d’alta tensió d'Endesa Distribució Eléctrica.
  • En cas que les obres es situïn dintre d'un espai de protecció arqueològica, caldrà l’autorització del Servei d’Arqueologia de La Generalitat de Catalunya.
  • En cas que les obres se situïn dins els supòsits que recull la normativa en matèria de prevenció d’Incendis Forestals, caldrà l’autorització prèvia del Servei competent de La Generalitat.
  • Altres d’acord amb la normativa sectorial vigent.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

La comunicació té el cost associat a:

 • La Taxa per la comprovació de l’obra en matèria d’urbanisme. Heu de crear-la (abans d'iniciar el tràmit) accedint a aquest enllaç des d'on també podreu fer el pagament. Guardeu el justificant per adjuntar-lo al tràmit.
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Heu de crear-la (abans d'iniciar el tràmit) accedint a aquest enllaç des d'on també podreu fer el pagament. Guardeu el justificant per adjuntar-lo al tràmit.

 Es poden obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.