Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Presentació declaració i/o autoliquidació de l'impost de plusvàlua

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini
Descripció del tràmit

Amb aquest tràmit podreu:

 • Declarar i autoliquidar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a les transmissions a títol de compravenda dels béns immobles, des de la data que es van adquirir fins a la data de la venda.
 • Presentar declaració en les herències, donacions i altres títols de transmissions de propietat dels béns immobles.
 • Demanar una pròrroga de fins a 6 mesos per fer la declaració de la transmissió en cas d'acceptació d'herència.


BONIFICACIONS

 • Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’Impost en les transmissions de l’habitatge habitual realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d’aquest.
 • S’entendrà per habitatge habitual aquell que hagi estat el domicili del causant i on l’hereu hi resideixi i figuri degudament empadronat. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual, a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades.
 • L’habitatge, un traster i fins dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament amb l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic.
 • Per poder tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit no estigui total o parcialment cedit a tercers en el moment de la defunció del causant i que l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre d’aquest termini.
 • El no compliment del requisit de mantenir la propietat previst al paràgraf anterior determinarà que el subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar i els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la corresponent autoliquidació.
 • Es podrà requerir als subjectes passius la documentació que es consideri oportuna per tal d’acreditar els elements que donen dret a gaudir de la bonificació.
 • Si es reuneixen els requisits, la bonificació es concedirà d’ofici.

 

Normativa

Ordenança fiscal 2.4 Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Qui ho pot sol·licitar

a) Els subjectes passius:

  • En la compravenda: el venedor.
  • En les herències: els hereus.
  • En les donacions: qui rep la donació.
  • Altres títols de transmissions: els transmitents.


b) Altres obligats d'acord amb l'article 110 de la TRLHL:

  • En la compravenda: el comprador.
  • En les donacions: el qui fa la donació.
  • Els notaris en tots aquells actes que intervingui i posi de manifest la realització del fet imposable.


c) Els representants


Nota:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Formes de tramitació
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els passos següents:

1. Sol·liciteu l'autoliquidació de la taxa (la trobareu indicada en les bases reguladores, així com a l'Ordenança Fiscal 2.4). Caldrà que us genereu la taxa en la Carpeta Ciutadana - Autoliquidació. Observareu que el sistema us calcula el resultat més favorable. Heu de fer una autoliquidació diferent per declarant. Malgrat que a l'autoliquidació us surti un import de zero, heu de generar-la igualment.
2. Una vegada generada l'autoliquidació*, podeu fer el pagament. En tot cas, descarregueu la carta de pagament o bé el comprovant de pagament per aportar-ho més endavant (punt 6).
3. Descarregueu el model de sol·licitud i annexos del tràmit.
4. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
5. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
6. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació) i el comprovant de pagament o la carta de pagament.
7. Feu clic en continuar.
8. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

* El pagament es pot realitzar al web municipal mitjançant Carpeta Ciutadana - Autoliquidació, o des del cistell si acabeu de crear l’autoliquidació.

Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

1.       Terminis per presentar la declaració i l’autoliquidació:

 • Els actes “inter vivos” compravendes i donacions, trenta dies hàbils a comptar des del dia següent aquell en què hagi tingut lloc la transmissió.
 • Les herències, sis mesos a comptar des del dia de la defunció del causant o fins a un any si es demana dins el sis primers mesos una pròrroga pel mateix període perquè no s’està en disposició de fer l’escriptura d’herència.
 • Són dies inhàbils els dissabtes, diumenges i festius.
2.       Recàrrecs per declaració extemporània:

D’acord amb l’art. 27 de la Llei general tributària 58/2003, la declaració o l’autoliquidació fora de termini sense requeriment previ originarà els següents recàrrecs:

 • Un 1%, més un 1% addicional per cada mes complert d'endarreriment que es presenti l’autoliquidació o declaració respecte a la finalització del termini establert per la realització de l’ingrés de l’impost.
 • Si la presentació es realitza transcorreguts 12 mesos des de la finalització del termini establert en el mateix impost, el recàrrec serà del 15%.
A les quantitats anteriors s’haurà d’afegir, si s’escau, el recàrrec i els interessos del període executiu que correspongui sobre l’import de l’autoliquidació. 
Si el pagament fos com a conseqüència d’un requeriment de l’Administració (Inspecció Tributària), a més dels recàrrecs anteriors s’iniciarà el corresponent expedient sancionador.
Documentació a aportar

 Altra documentació addicional:

  • Còpia simple de les escriptures o contractes que són objecte de la transmissió. (Obligatori)
  • Còpia de l’autoliquidació presentada en el cas de ser subjecte passiu. (Obligatori)
  • Còpia simple de les escriptures o contractes mitjançant els quals es va adquirir la propietat dels béns objecte de la transmissió. (Obligatori si se sol·licita l’aplicació de sistema de càlcul real o la no subjecció a l’impost)

    Si s'escau  

Quin cost té i com es pot fer el pagament

D’acord amb l’Ordenança Fiscal 2.4: Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.