Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència d'ocupació de terrenys d'ús públic (terrasses) amb taules, cadires i altres elements, amb finalitat lucrativa.

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Activitats

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització per a la col·locació de taules, cadires i altres elements de mobiliari, amb finalitat lucrativa, a la via pública per aquells establiments que disposin de llicència o autorització municipal de l’activitat.

En el cas de ser la primera sol·licitud de la llicència, també permet demanar la bonificació del 75% de l'import de la taxa, d'acord amb el punt 5.1 de l'Ordenança Fiscal 3.6.

També es pot sol·licitar la baixa o la modificació de l'autorització de l'ocupació prèviament atorgada.

Només s’autoritzarà l’ocupació de la via pública amb taules i cadires en els establiments de restauració, bars, restaurants, cafeteries, gelateries i degustació.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Persona física o jurídica titular de la llicència o autorització municipal de l’establiment de restauració en el municipi.

Com es fa el tràmit
 
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic en el botó 'Iniciar el tràmit en línia' i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

1 mes abans de l’inici de l’ocupació

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Assegurança responsabilitat civil (mínim 300.000 €)
 • Autorització de la comunitat de propietaris, o propietaris (quan l’espai sigui de titularitat privada, però d’ús públic).
 • Plànol d’emplaçament a escala 1/100, on figurin representats els elements urbans existents i els elements a instal·lar.
 • Plànol o croquis detallats dels elements a instal·lar a escala 1/50.
 • Estudi fotogràfic de la zona i lloc d’ocupació (originals o fotocòpies en color).
   

En el cas d'ús d'estufes de gas propà (GLP):

 • Garantia de qualitat i Certificat d’homologació de la Comunitat Europea.
 • Catàleg on s’indiquin el model, les característiques, el material, el color, les dimensions, etc.


En el cas d'ús d'estufes elèctriques:

 • Projecte de la instal·lació signat pel tècnic titulat competent.


En cas d’instal·lar llums o aparells elèctrics:

 • Certificat emès per un instal·lador autoritzat.


En cas d'ancoratge del mobiliari urbà a la terrassa:

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Taxa vigent per l’ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Els preus de la taxa es calculen pel total de metres quadrats sol·licitats (mínim 1 m2) en els terminis o períodes següents:

 1. Estiu: de l’1 de maig fins al 30 de setembre
 2. Hivern: de l’1 d'octubre al 30 d'abril
 3. Anual: des de l’1 de maig fins al 30 d’abril
 4. Mensual
 5. Eventual diari

 

Informació d'interès

L'autorització s'atorgarà al titular de la llicència municipal de funcionament per a l'activitat o comunicació prèvia d’inici d’activitat, en cas de canvi de titularitat de l'establiment caldrà tramitar prèviament la transmissió de la llicència d’activitat de l’establiment o nova comunicació prèvia/declaració de responsable.

Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà a l’alça per a obtenir la superfície ocupada.

Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.

Les tarifes s’aplicaran a la temporada sencera sol·licitada i, per tant, les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i no es podran reduir pels períodes de temps establerts als diferents epígrafs indicats a la tarifa.

Els serveis tècnics podran comprovar efectivament si l’espai ocupat és el que correspon a la sol·licitud.

Referent a la tarifa mensual, aquesta podrà ser autoritzada fins a un màxim de dos mesos a l’any.

En quan als dies eventuals, la suma de les diferents sol·licituds o la sol·licitud individual no podran superar els 10 dies dintre d’un mateix exercici natural.

En els casos en què el titular de la llicència d’ocupació temporal de la via pública o del seu vol, modifiqui l’objecte de la seva activitat, s’entendrà caducada aquella i estarà obligat a sol·licitar una nova autorització d’acord amb la nova activitat.

Per a següents exercicis, si no hi ha cap canvi en les condicions inicials, s'haurà de procedir al pagament de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públics amb taules i cadires en el període voluntari del pagament, d'acord amb les dates aprovades mitjançant decret.

Termini de resolució

1 mes

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

També et pot interessar