Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla d'acció cultural 2023-2030

Coneix el full de ruta de les polítiques culturals del municipi.

Un Pla d’Acció Cultural (PAC) és un instrument creat per promoure la reflexió, el debat i el desenvolupament d'estratègies i propostes per a l'acció cultural local.

Es  tracta d’un document que ha de permetre planificar i donar coherència a la  política cultural per als propers anys. En el cas de Sant Quirze del Vallès, del 2023 al 2030. El document consta de dues parts: la diagnosi i l'estratègia.

La diagnosi es va dur a terme a partir d'informes i plans facilitats per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès com, entred'altres:

 • Lles memòries del Servei de Cultura 2020 i 2021
 • El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023
 • El Pla Local d’Educació de Sant Quirze del Vallès 2018-2027
 • L'Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
 • La Diagnosi Pla Jove de Sant Quirze del Vallès

També s'han utilitzat informacions publicades pel Centre d'Estudis i Recursos Culturals elaborades amb dades extretes del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. També d'altres fonts com:

 • El Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
 • La Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
 • L'Institut d'Estadística de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
 • El Pla Local d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020 (Generalitat de Catalunya)
 • L'inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, es van programar una sèrie de dinàmiques participatives en què van participar en diverses sessions la Mesa de Cultura, l'equip de Govern, els grups municipals, el Consell Educatiu i entitats de participació i les Tècniques municipals. A més a més, es van realitzar entrevistes en profunditat a personalitats de l'àmbit cultural de Sant Quirze del Vallès.

Pla d'acció cultural 2023-2030

A partir dels principals punts forts i febles detectats tant en les dinàmiques culturals com en les dimensions territorial i socioeconòmica del municipi de Sant Quirze del Vallès, s’ha elaborat una matriu CAME. La matriu CAME és fruit de l’anàlisi desenvolupada en el diagnòstic i és un pas previ a les propostes, atès que encarrila les accions estratègiques que haurà d’estructurar el Pla d’Acció Cultural. Els principals punts forts i febles de l'àmbit cultural a Sant Quirze del Vallès es resumeixen en els següents punts:

Debilitats

 • Manca d’espais estables de coordinació entre serveis municipals
 • Un equip tècnic de cultura reduït i amb una forta càrrega de feina
 • Pressupost de cultura baix en termes comparatius amb altres municipis
 • Manca de relleu generacional del teixit associatiu
 • Poques empreses culturals i iniciatives privades de lleure
 • Xarxa d’equipaments culturals concentrada i amb mancances
 • Espais amb un ús privatiu
 • Manca de línia de treball en arts visuals
 • Iniciatives de creació disperses
 • Cultura de proximitat sense articular
 • Manca d’una estratègia de comunicació.

Amenaces

 • Oferta cultural atractiva dels municipis veïns
 • Municipi dispers i nuclis urbans separats
 • Dinàmica de ciutat dormitori a les urbanitzacions
 • Creixement exponencial del municipi
 • Impacte de la Covid-19 en algunes programacions
 • Creixement de les plataformes digitals
 • Bretxa digital i volatilitat de les xarxes socials
 • Poca oferta de lleure al marge dels serveis municipals i de les entitats.

Fortaleses

 • Un teixit associatiu dinàmic
 • Fortalesa del teixit associatiu teatral i musical
 • Convenis amb les entitats
 • Política de programació km.0
 • Funcionament en xarxa dels equipaments
 • Dinamisme de la Biblioteca Marcel Ayats i La Patronal
 • Programació estable i variada en arts escèniques, música i cinema
 • Ressò de la Mostra de Cançó Improvisada
 • Àmplia formació musical i teatral
 • Perspectiva de gènere aplicada a la cultura i les festes.

Oportunitats

 • Patrimoni natural ric: mediambientalment i paisatgísticament
 • Població jove amb un procés d’envelliment més lent
 • Alt nivell d’instrucció i renda
 • Visió transversal de la cultura per part de l’equip de govern
 • Adhesió de l’Ajuntament a l’Agenda 2030 i als ODS
 • Enfocament municipal de l’Educació 360º
 • Mesa de cultura com a espai de coordinació
 • Incipient digitalització de la cultura
 • Voluntat de fer polítiques de reequilibri territorial
 • Potencial vincle entre cultura i salut.

 

Pla d'acció cultural 2023-2030

A partir de l’anàlisi dels principals punts forts i febles detectats tant en les dinàmiques culturals com en les dimensions territorial i socioeconòmica del municipi de Sant Quirze del Vallès juntament amb les propostes recollides en les dinàmiques participatives i els principis desenvolupats en dos documents estratègics elaborats per Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) com són l'Agenda 21 de la cultura i la Carta de Roma, el Pla d'Acció Cultural de Sant Quirze del Vallès planteja basar l'estratègia en els valors ecofeminista, oberta i creativa amb els reptes d'aconseguir una cultura pròpia, l'accés universal a la Cultura i la cohesió social.

El Pla proposa desenvolupar l’estratègia cultural de Sant Quirze del Vallès en els següents cinc àmbits amb les corresponents accions:

ÀMBIT 1: Identitat, diversitat i cohesió social

1. Foment del Patrimoni i la memòria

 • Catàleg de patrimoni
 • Mapa de patrimoni cultural
 • Casa Vila-Puig, espai de reflexió històrica i contemporània
 • Programa de memòria històrica
 • Programació de difusió de l'arxiu.

2. Reconeixement del patrimoni Natural

 • Protecció i gestió de la Serra de Galliners
 • Foment de les activitats de difusió sobre el patrimoni natural
 • Programa de conscienciació sobre l'emergència climàtica

3. Impuls d'una cultura tradicional i popular integradora

 • Programa de cultura tradicional i popular als centres educatius
 • Impuls de la presència de la diversitat al cicle festiu

 

ÀMBIT 2: Consolidació de la programació cultural

1. Impuls dels equipaments culturals

 • Noves formes de gestió
 • Reforçar els criteris de programació dels equipaments
 • La Biblioteca, espai del foment de la lectura i de programes de proximitat
 • La Patronal, l'espai escènic
 • L'arxiu municipal, l'espai de la memòria i la història
 • Creació d'un centre cultural

2. Promoció de les programacions de difusió cultural

 • Repensar la programació de cinema
 • Programa de divulgació de les arts visuals
 • Fidelització del públic de la Patronal
 • Programa d'exposicions d'arts visuals

3. Foment de la comunicació de la cultura

 • Foment de la programació cultural de la ràdio
 • Creació de productes culturals digitals
 • Millorar la comunicació de la cultura

 

ÀMBIT 3: Accés a la cultura

1. Foment de la cultura de proximitat

 • Programació de proximitat a Les Fonts
 • Col·laboració amb el programa prescripció social i salut
 • La biblioteca al territori
 • Accions de mediació a la Patronal
 • Potenciar el programa de formació cívica
 • Programa de divulgació científica i coneixement contemporani

2. Impuls de la creació de públics

 • Accions d'experimentació de la cultura
 • Creació d'un grup de joves programadors
 • Programa de prescripció cultural
 • Foment de les arts inclusives

3. Promoció de les relacions entre educació i cultura

 • Impuls de la col·laboració amb la regidoria d'educació
 • Impuls del programa Artistes a les Escoles
 • Catàleg d'activitats culturals
 • Tallers de memòria intergeneracional
 • Presència de la cultura als projectes de centre

 

ÀMBIT 4: La cultura com a pilar de la sostenibilitat

1. Foment de la centralitat de la cultura

 • Subscriure l'Agenda 21 de la Cultura i la Carta de Roma
 • Augmentar l'equip de Cultura
 • Optimitzar els recursos econòmics
 • Establiment d'aliances

2. Promoció de la governança i la participació

 • Fomentar els espais de coordinació, debat i participació en la cultura
 • Seguiment del PAC
 • Establir un sistema d'indicadors

3. Estímul al teixit cultural

 • Suport a les entitats culturals
 • Foment de la implicació dels i les joves en la cultura
 • Promoció de l'emprenedoria cultural
 • Creació d'un banc de recursos culturals

 

ÀMBIT 5: Creació i creativitat

1. Creació de la creativitat

 • Escola de les Arts
 • Programa de creació comunitària
 • Foment de la col·laboració intermunicipal en termes de la creació
 • Suport a la professionalització
 • Nous espais creatius