Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SIDH (Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge)

Servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació per a persones o famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris o de lloguer del seu habitatge habitual, quan aquest sigui propietat d’una entitat financera o fons d’inversió

Persones destinatàries

Persones o famílies en risc de perdre el seu habitatge habitual per no poder fer front a la hipoteca, o per haver estat avaladores d’habitatges que estan en situació d’impagament. També les persones amb lloguers d’habitatges propietat d’entitats financeres o fons d’inversió

Àmbits d’atenció i assessorament

 • Intermediació hipotecària: Persones propietàries que es trobin en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb garantia hipotecària que - per impagament - estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal
 • Mediació en lloguer: Persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer on l'arrendador sigui una entitat financera o que aquesta s'hagi adjudicat en subhasta l'habitatge llogat
 • Mediació en consum: Persones consumidores per reclamació de clàusules abusives o demanda de mediació prèvia a inici d'un procediment d'execució

Requisits

 • Persones o famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge, que utilitzen com a residencia habitual i que es troben en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari o que preveuen que no el podran pagar en el futur
 • Persones avaladores en risc de perdre el seu habitatge principal per impagament dels préstecs o crèdits avalats
 • Persones que han rebut notificació d’inici d’un procediment d’execució hipotecària de l’habitatge habitual
 • Persones que han detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari
 • Persones o famílies en risc d’exclusió residencial que han transmès el seu habitatge per compensar el deute hipotecari o que estan a punt de perdre’l per un procediment judicial
 • Persones o famílies llogateres d’habitatges adjudicats en subhasta o dació en pagament a les entitats financeres
 • Persones en situació de sobreendeutament per deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes. Especialment si són:
  • Deutes d’habitatge
  • Deutes amb múltiples creditors
  • Deutes com a conseqüència de romanents d’altres préstecs hipotecaris

Procediment

 1. Les persones i famílies interessades s’han d’adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge
 2. Des de l’OLH es comprova que es compleixen els requisits, s’informa de la documentació necessària i es concerta una entrevista amb l’advocat o advocada
 3. Un cop analitzada la situació, l’advocat o advocada assessora sobre les diferents mesures per redreçar-la
 4. El SIDH negociarà la mesura acordada amb les entitats financeres per tal d’arribar a un acord

Vídeo de presentació del SIDH