Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts i subvencions

Ajuts econòmics en matèria d'habitatge

Subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió social

Persones destinatàries

Persones titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o més

Requisits principals

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Tenir una edat de 36 a 64 anys, ambdós inclosos, en el moment de fer la sol·licitud
 • Ser titular d’un contracte de lloguer o cessió de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat/da
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer o la cessió d'ús, i que no superin el 2,97 vegades l’IRSC* (23.725,79€)
 • Que l’import del lloguer o preu de cessió d’ús no superi els 900€ mensuals, per a habitatges, i els 450€ per habitacions

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 614,65 euros mensuals i 8.605,15 euros anuals

Termini

Subjecte a convocatòria
Última convocatòria: el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 12 de maig de 2023

Consulta els requisits, la documentació que cal presentar i la sol·licitud on line (NO ACTIU)

Els ajuts i subvencions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible dirigir-vos a l'Oficina Local d'Habitatge SQV

Subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a facilitar l'emancipació i el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús per a joves, que tinguin 35 anys o menys

Persones destinatàries

Persones titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin 35 anys o menys

Requisits principals

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Majors d’edat que en el moment de fer la sol·licitud tinguin 35 anys o menys
 • Ser titular d’un contracte de lloguer o cessió de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat/da
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer o la cessió d'ús, i que no superin el 2,977736 vegades l’IRSC* (23.725,79€)
 • Que l’import del lloguer o preu de cessió d’ús no superi els 950€ mensuals, per a habitatges, i els 450€ per habitacions
  Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 1.100€

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 614,65 euros mensuals i 8.605,15 euros anuals

Termini

Subjecte a convocatòria
Última convocatòria: el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 5 d'abril de 2023

Consulta els requisits, la documentació que cal presentar i la sol·licitud en línia (NO ACTIU)

Els ajuts i subvencions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible dirigir-vos a l'Oficina Local d'Habitatge SQV

Subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer i facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que tinguin 65 anys o més

Persones destinatàries

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més

Requisits

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria
 • Ser titular d’un contracte de lloguer o cessió de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat/da
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer o la cessió d'ús, i que no superin el 2,97 vegades l’IRSC* (23.725,79€)
 • Que l’import del lloguer o preu de cessió d’ús no superi els 800€ mensuals

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 614,65 euros mensuals i 8.605,15 euros anuals

Termini

Subjecte a convocatòria
Última convocatòria: el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 12 de maig de 2023

Consulta els requisits, la documentació que cal presentar i la sol·licitud on line (NO ACTIU)

Els ajuts i subvencions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible dirigir-vos a l'Oficina Local d'Habitatge SQV

Ajut econòmic per al pagament de rendes de lloguer d'habitatge habitual a Sant Quirze del Vallès

Persones destinatàries

Persones titulars d'un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Sant Quirze del Vallès

Requisits principals

 • Ser titular d’un contracte de lloguer al municipi, de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronada
 • Acreditar una residència continuada al municipi d’un període mínim d’un any de forma continuada, o de dos anys de forma discontinua en els quatre anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud
 • Límit d’ingressos de la unitat familiar el mes anterior a la sol·licitud de 3.227,04 €, i amb caràcter especial de 3.764,88 €
 • Que la renda més les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge habitual, sigui igual o superior al 30% dels ingressos nets de la unitat de convivència

Termini:

Subjecte a convocatòria
Última convocatòria: termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 16 de novembre de 2021

Consulta els requisits, la documentació que cal presentar i la sol·licitud on line (NO ACTIU)

Els ajuts i subvencions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible dirigir-vos a l'Oficina Local d'Habitatge SQV

Són ajuts econòmics per fer front al pagament de deutes puntuals de lloguer o hipoteca, fins un import màxim de 4.500 €, i amb l’objectiu de conservar l’habitatge

Persones destinatàries

Persones físiques residents a Catalunya que es troben en risc d'exclusió social residencial  per deutes d’impagament de quotes hipotecàries o rendes de lloguer, o per la pèrdua del seu habitatge habitual

Requisits principals

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència mitjançant informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada (excepte impagaments a causa de la Covid19)
 • Ser titular d’un contracte de lloguer, cessió d’ús, crèdit hipotecari, o altre títol jurídic que acrediti l’ocupació de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat/da
 • Límit de renda familiar entre 2 i 3 vegades l’IRSC* ponderat, en funció de la composició de la unitat de convivència
 • L’import del lloguer o de les quotes hipotecàries mensuals no pot superar els 800€
 • L'import de la prestació sol·licitada ha de garantir la liquidació del deute existent

*IRSC = Indicador de renda de suficiència

Terminis

Aquests tràmits es poden sol·licitar en qualsevol moment

Línies de prestacions

Els ajuts i subvencions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible dirigir-vos a l'Oficina Local d'Habitatge SQV

Línies de subvencions a la rehabilitació que ofereix la Generalitat de Catalunya