Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procediment d'adjudicació

Procediment d'adjudicació dels horts del Colomer

El sorteig dels espais cultivables dels horts municipals entre les 131 sol·licituds admeses es va fer el dia 9 de juliol a les 16.00 hores a la Sala Josep Brossa de la Patronal triant un número de tall a l'atzar mitjançant el programa Random.org que va resultar el 50, com es veu a la següent imatge:

Foto del sorteig.jpg

D'aquesta manera es van ordenar les sol·licituds, des de la número 50 inclosa en endavant seguint la llista fins al final i tornar a començar des del principi, de forma que es va generar la llista d'ordre definitiu, on les primeres 44 persones que sol·licitaven parcel·la i les 2 primeres que sol·licitaven horts elevats (2 ja havien resultat adjudicatàries directament per prioritat per discapacitat) van resultar proposades per a l'adjudicació (48 espais en total), mentre que la resta conformen la llista d'espera.

Recordem que el dia 3 de juliol de 2024 es van publicar les llistes definitives, d'acord amb el Reglament d'ús dels horts municipals de Sant Quirze del Vallès i per les Bases generals reguladores del procés d'adjudicació dels horts municipals de Sant Quirze del Vallès, un cop resoltes les al·legacions a les llistes provisionals, generades després de rebre totes les sol·licituds d'acord amb l'anunci de convocatòria per a l'adjudicació de llicències d'ús dels espais cultivables dels horts del Colomer, dins del qual es van presentar 153 peticions. Així, la llista definitiva contenia 131 sol·licituds admeses, mentre que 21 van resultar excloses per no complir requisits en el moment de la sol·licitud i 1 renúncia.

Les persones que han resultat proposades per a l'adjudicació tenen 15 dies hàbils des de rebre la notificació per dipositar la fiança de 50,00 € per garantir el bon ús dels elements dels horts, com a requisit prevei a la formalització de la llicència. Estan exemptes de la fiança les persones amb renda que no superi les 0,6 vegades l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), el qual s'haurà d'acreditar. En cas de no fer efectiu aquest pagament dins del termini o bé comunicar la seva renúncia, es procedirà a donar de baixa a la persona i es notificarà a la següent de la llista com a proposta d'adjudicació de l'espai vacant. Un cop pagada la fiança s'atorgarà la llicència, que serà notificada a cada persona.

Després de rebuda la llicència es disposarà d'un mes per abonar la taxa, per una quantitat anual de 3,45 €/m2 d’acord amb les ordenances fiscals vigents, per a un hort de 50 m2 són 172,50 €/any i per al de 4,5 m2 són 15,53 €/any, quantitats que per a 2024 correspondran a la part proporcional entre la data de vigor de la llicència i el 31 de desembre. El no abonament de la taxa pot comportar la revocació de la llicència.

Les llicències d’ús seran per 1 any prorrogable 2 més, període durant el qual s'aniran cobrin les possibles vacants seguint l'ordre de la llista d’espera resultant del sorteig.

S'espera que les llicències comencin a operar durant el mes de setembre de 2024 per començar a cultivar els horts, prèviament es farà una reunió informativa a totes les persones adjudicatàries, hi haurà un acompanyament perquè tothom pugui conèixer les instal·lacions i utilitzar el sistema de cultiu i reg, i es farà el seguiment per garantir el bon ús de les llicències.

Recordem que l’espai d’horta té 54 parcel·les, 44 de les quals de 50 m2 cadascuna, d’ús general, 4 elevades de 4,5 m2 amb prioritat per a persones amb discapacitat i 6 de 50 m2 per a l’Ajuntament, amb un total de 2.518 m2.