Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Participació al Ple

El Reglament de Participació, al seu article 17, contempla dues formes de participació al Ple Municipal.

1. Intervenció del públic assistent al Ple

Una vegada finalitzada la sessió del Ple ordinari, es podrà obrir un torn obert de paraula perquè el públic assistent pugui realitzar preguntes o comentaris sobre temes d’interès col·lectiu. Correspon a l’alcalde o alcaldessa decidir sobre la seva obertura i moderar aquest torn obert de paraula.  

El prec o la pregunta s’ha de sol·licitar per escrit a l’Alcaldia, amb una antelació mínima d’una setmana abans de la sessió plenària corresponent. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al Registre de l’Ajuntament i ha d’anar signada per la persona interessada, amb el text íntegre de la seva intervenció i indicació de a qui va adreçat/da (a l’alcaldessa, regidores de l’equip de govern o resta de regidors dels altres grups municipals). La intervenció haurà de ser autoritzada per l’Alcaldia.

Qui pot intervenir?

Els veïns i veïnes de Sant Quirze, les associacions, entitats o altres formes d’acció col·lectiva constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials de la ciutadania. 

2. Intervenció quan s'ha exercit la iniciativa popular indirecta

Els veïns i veïnes de Sant Quirze, les associacions, entitats o altres formes d’acció col·lectiva constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials de la ciutadania que hagin exercit la iniciativa popular indirecta regulada a l’article 15 del Reglament de Participació, poden fer una exposició oral davant del Ple. Aquesta intervenció s’ha de sol·licitar per escrit a l’alcalde o alcaldessa amb una antelació mínima de 2 dies abans de la sessió, l’alcalde o alcaldessa comunicarà la decisió presa al titular de la sol·licitud abans de l’inici de la sessió del ple.

La intervenció oral la farà una única persona representant, durant el temps de 5 minuts ampliable a criteri de l’alcalde o alcaldessa i amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia.