Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans de participació

Coneix els espais per canalitzar la participació ciutadana, nexe d'unió entre l'acció del govern i les necessitats de la població.

El Consell de Poble de Sant Quirze del Vallès és un òrgan participatiu i de consulta dels temes globlas i d'especial trascendència pel municipi. Té un caràcter consultiu i de generació de propostes i suggeriments.

Un total de 35 persones integren el Consell de Poble de Sant Quirze del Vallès, el nou òrgan de participació que es va constituir el 15 de juny de 2022.

Quins són els seus objectius?

• Promoure la participació ciutadana, el debat ciutadà i la construcció col·lectiva.
• Ser l’espai de trobada i de debat dels diferents col·lectius per arribar a un consens respecte dels temes estratègics del municipi.
• Afavorir la proximitat i la confiança mútua entre l’Ajuntament, entitats i la ciutadania.
• Desenvolupar relacions transparents entre l’ajuntament i el poble.
• Promoure iniciatives i estratègies per la definició del Sant Quirze del present i del futur per tal de fer recomanacions, tants pels programes i actuacions de l’ajuntament com de les entitats.
• Aprofundir en la cultura democràtica, constituint-se en un espai d’escolta d’opinions diverses, comprensió i participació.

Quines són les seves funcions?

• Conèixer, debatre i elaborar recomanacions sobre les grans línies i temes estratègics del poble.
• Fomentar la participació del veïnat en la definició del futur del municipi i col·laborar en la millora del teixit associatiu.
• Debatre i emetre recomanacions sobre el Programa d’Actuació Municipal.
• Conèixer i fer el seguiment d’altres processos participatius, si no existeixen òrgans específics dels mateixos, així com les conclusions de les comissions de treball del consell de poble.
• Fer propostes d’actuacions i projectes d’interès per al municipi per a què siguin debatudes pel govern municipal i el ple.

Qui forma part del Consell de Poble?

• El Consell de Poble està format per un màxim de 60 persones, entre elles:
• L’alcaldessa.
• Un membre de cada grup polític.
• Representants de les meses sectorials i d’organitzacions veïnals o altres col·lectius.
• Persones representatives o compromeses amb la vida al poble.
• Amb veu i sense vot professionals i experts/es, responsables polítics i tècnics de les àrees quan les temàtiques a tractar així ho requereixin, a petició de la presidència o d’un terç dels membres del consell.
• Amb veu i sense vot representants d’altres administracions.
• Amb funcions de secretaria, un/a membre de la regidoria de participació ciutadana o en qui es delegui.

Com funciona el Consell de Poble?

El Consell es reunirà com a mínim 2 vegades l’any i es convocarà amb una antelació mínima de 15 dies naturals. En la convocatòria s’inclourà l’ordre del dia amb els temes a tractar i la documentació pertinent, i es reservarà un espai per a precs i preguntes. Davant assumptes que requereixin votació, els acords s’adoptaran per majoria simple, més de la meitat dels vots, dels membres presents i, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de la presidència.
Per a un millor funcionament, es poden formar comissions de treball sectorials amb una vigència de temps limitada.
Totes les sessions del Consell són públiques i les sessions extraordinàries hauran de ser a petició d’un terç de les persones membres.

Quina durada té el Consell de Poble?

El Consell de Poble es renovarà cada 4 anys des de la seva creació, que no necessàriament ha de coincidir amb el canvi de legislatura.

Aquest òrgan està regulat al Reglament del Consell de Poble i al Reglament de Participació en el seu capítol 2.

Per formar-ne part, cal apuntar-se a la Borsa de Participació que s’obre quan s’ha de renovar els seus membres, cada 4 anys.

Per a més informació, pots enviar un correu a participacio@santquirzevalles.cat

El Consell d’Infants de Sant Quirze del Vallès és un òrgan de participació política dels infants del municipi que incorpora el punt de vista dels infants per la millora de les condicions de vida de tota la ciutadania.

Imatge del Consell d'Infants de Sant Quirze del Vallès

1.    Què es i què fa el consell d’infants

El Consell d’Infants de Sant Quirze del Vallès és un òrgan de participació política dels infants del municipi.  Un espai on es troben nens i nenes per reflexionar, parlar, prendre decisions i fer propostes sobre aquells aspectes que els afecten del seu poble o ciutat, que consideren necessaris per millorar les condicions de vida de tota la ciutadania. Permet que els infants col·laborin activament en la construcció, desenvolupament i millora del seu poble o ciutat, tot aportant el seu punt de vista i propostes o accions amb voluntat transformadora.

 

Els objectius del Consell són:

 • Promoure la participació de tots els infants de Sant Quirze del Vallès en la vida del poble.  
 • Detectar els desitjos, les necessitats, els  neguits i les inquietuds dels infants a la seva vida quotidiana: l’escola, la família, les amistats, les entitats, el poble...
 • Fer que els drets dels infants siguin escoltats, defensats i reconeguts.
 • Millorar el poble incorporant els punts de vista dels infants.
 • Fomentar que els infants coneguin el poble, participin en la seva construcció i hi gaudeixin.
 • Educar en els valors, les actituds i les pràctiques democràtiques.
 • Aprendre a organitzar-se, a desenvolupar l'esperit crític i a debatre sobre tot allò que afecta a la infància de Sant Quirze del Vallès.
 • Enfortir la cohesió social i la identitat de poble, des de la visió dels infants
 • Reforçar i enriquir els espais i processos de participació infantil del poble (ex. dels centres educatius)
 • Fomentar la cultura participativa de grans i petits a tots els espais del poble, amb corresponsabilitat.

Funcions:

 • Fer arribar la mirada dels infants en les decisions estratègiques que es prenguin a SQV a partir d’ara
 • Desplegar el rol del Consell com a representant de les nenes i nens de SQV
 • Donar suport a la creació i consolidació dels processos dels espais de participació d'infants al poble
 • Portar a terme accions i organitzar activitats des del propi Consell d’Infants lligades als interessos i propostes dels Infants
 • Repensar i innovar en el paper i funcionament del Consell d’Infants

2.    Organització, funcionament i composició del Consell


Organització:

 • El Consell s’organitza en càrrec individuals o grupals per a la seva autoorganització i empoderament com a representants i es connectarà la temàtica escollida pel Consell / encàrrec municipal amb espais de presa de decisions municipals i els serveis o regidories que hi estan relacionades.
 • Poden haver comissions de treball en el Consell sobre els temes d’interès dels nois i noies.
 • El Consell disposarà d’espais de treball adequats per a la seva dinàmica i que reforcin la seva funció representativa i participativa.
 • El Consell tindrà canals de comunicació propis, visibilitat als canals locals i escolars, i es faran materials amigables tant sobre el propi Consell com sobre les propostes que faci.

Funcionament:

 • Reunions mensuals després d’escola (17h a 18.30h) en dimarts i dimecres alterns de novembre a juny.
 • Consellers/es representen tots els infants de SQV, tenen un compromís d’assistència a les trobades, si no poden hi van els/les assessors/es (consellers suplents).
 • Cada mes hi ha un debat, votació o recollida de propostes a les tutories de les escoles per fer arribar al Consell (almenys 1 hora al mes)
 • Tenen un mandat de 2 anys. La meitat s’escullen a inici de curs (eleccions sempre a 5è, la primera vegada a 5è i 6è).

Composició:

El Consell està format per:

 • Representants de les escoles: 1 representant titular i 1 suplent per a cada aula de 5è i 6è de primària de les escoles del municipi.
 • Representants d’altres espais: 2-4 representants d’entitats i espais municipals 4-6 infants escolaritzats fora de SQV.

3.    Com ser membre del Consell d’infants

 • Poden ser membres del consell els infants, residents a Sant Quirze del Vallès, que estiguin cursant 5è o 6è de primària durant el curs vigent.
 • Cal tenir disponibilitat per participar a les sessions del Consell d’Infants un dia al mes  (de 17:00 a 18:30 h) durant el curs escolar (de novembre a juny). Les sessions es realitzaran majoritàriament a la Patronal, o bé en altres equipaments municipals. 
 • Els membres no han d’exercir cap altre càrrec de representació escolar durant el curs vigent.
 • Presentar l’autorització signada per part dels pares/mares o tutors/es per participar en aquesta activitat.
  Els alumnes escolaritzats al municipi escolliran els representants al consell directament a les seves escoles. Per a la presentació de candidatures d’infants no escolaritzats a Sant Quirze, cal accedir al tràmit habilitat durant la seva vigència. 

4.    Calendari de les sessions

El Consell Escolar Municipal és l’organisme de consulta, de participació i d’assessorament de què disposa la comunitat educativa i dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal. Podeu cosultar les actes dels consells celebrats en aquest espai.

Consell educatiu de Sant Quirze del Vallès
Consell Educatiu Municipal (CEM)

El Consell Educatiu Municipal és l’organisme de consulta, participació i assessorament de què disposa la comunitat educativa i els sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

El Consell Educatiu té com a objectius:

Mantenir un corrent d’informació, estudi i deliberació entre l’Administració Local i els diferents sectors de la comunitat educativa sobre totes les actuacions, planificacions i problemàtica general que afecta els centres educatius
Possibilitar que les línies d’actuació de l’Ajuntament comptin amb la consulta, participació i assessorament dels sectors implicats
Sensibilitzar la població i les entitats sobre l’eficàcia de la participació d’aquests sectors
Crear canals de col·laboració entre tots els sectors per a l’organització d’actuacions

Funcions

Les seves funcions són d’assessorament, consulta, proposta i informació en els següents àmbits:

Plans educatius i programes estratègics
Convenis i acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
Creació d’actuacions i normes municipals
Planificació de campanyes de matriculació
Foment d’activitats per millorar la qualitat educativa
Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir desigualtats


Organització i funcionament

El Consell Educatiu Municipal compta amb la Presidència de l’Alcaldessa. El plenari es reuneix de forma ordinària una vegada al trimestre, entre l’inici i el final de curs.

La Comissió Permanent es reuneix de forma ordinària una vegada cada dos mesos i, si s’escau, abans del Plenari.

El règim de les Comissions de treball vindrà marcat per acord dels seus membres.

Composició

La composicio del Consell Educatiu compta amb diversos sectors:

          Corporació Municipal: 1 membre per cada grup municipal
          Serveis municipals: 1 representant de cada servei: Cultura, Esports, Medi Ambient, Feminismes, Cooperació, Benestar Social, Joventut, Promoció Econòmica, Comunicació, Participació, Salut, Policia Local
       10 famílies d'alumnes
         8 alumnes
       11 professors
         8 representants de l'administració i serveis
      11 direccions de centres docents públics i titulars de centres privats i 2 de centres privats
      Altres sectors: Aula Extensió Universitària, Centre Recursos Pedagògics de Sabadell, Sindicats, entitats i associacions

Les Meses per participació són òrgans consultius de participació sectorial organitzats per temes d’interès. A Sant Quirze del Vallès, hi ha un total de 13 meses, cadascuna amb el seu propi reglament de funcionament.

MESES DE PARTICIPACIÓ DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb el servei responsable:

intermunicipalweb.jpg                                                                       

La Comissió Intermunicipal de les Fonts és l’òrgan integrat per les associacions i la ciutadania d'aquest barri, que té pertinença administrativa a Sant Quirze del Vallès i Terrassa. També integren aquest òrgan els ajuntaments dels dos municipis.

La Comissió Intermunicipal està regulada en el Conveni per a la millora en la prestació de serveis al barri de Les Fonts subscrit entre l’Ajuntament de Terrassa i Sant Quirze del Vallès.

Sessió del 20 d'octubre de 2022

Convocatòria

Sessió del 30 de maig de 2022

Convocatòria

Sessió del 2 de desembre de 2021

Convocatòria

Acta

Sessió del 29 de setembre de 2021

Convocatòria

Acta

Sessió del 18 de maig de 2021

Convocatòria

Acta