Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla d'emergència

En situacions de sequera a Sant Quirze del Vallès

El 08/01/2020, el Govern de la Generalitat va aprovar, mitjançant l’Acord GOV/1/2020, el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES). El PES estableix que, en aplicació del previst a l’article 27.3 de la Llei del Pla Hidrològic Nacional, els municipis amb una població empadronada igual o superior a 20.000 habitants han d’elaborar un Pla d’emergència en situacions de sequera i presentar-lo a l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’objectiu del Pla d'emergència en situacions de sequera és establir i planificar en detall totes aquelles mesures que emprendrà el municipi per donar compliment a les limitacions i restriccions que fixa el PES per a cada estat de sequera. Cal establir quins són els mecanismes per garantir el compliment de les limitacions particulars que són d’obligat compliment d’acord amb el PES, i proposar mesures addicionals per acomplir amb les limitacions de consum global fixades per a cada estat de sequera quan les dotacions en normalitat del municipi es situïn per sobre d’aquestes.

Per tal de donar compliment a aquest objectiu, el Pla incorpora els següents aspectes diferenciats:

  • Descripció i quantificació dels recursos hídrics disponibles en els diferents escenaris de sequera.
  • Descripció i quantificació dels consums d’aigua en situació de normalitat, disgregant-los per tipologia d’ús sectorial i definint l’estacionalitat del consum.
  • Determinació de la demanda en alta en normalitat i de les dotacions màximes al municipi per cada estat de sequera d’acord amb el PES, per identificar l’esforç que caldrà efectuar.
  • Descripció de les mesures a aplicar per a cada escenari de sequera i avaluació i quantificació justificada de l’impacte generat per cadascuna d’elles en la variació de la demanda al municipi.