Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Planejament i gestió urbanística

En aquest apartat teniu accés a la documentació més rellevant pel que fa al planejament i gestió urbanística, tant vigent com en tràmit. És el conjunt d'instruments d'ordenació, classificació i qualificació del sòl i de regulació del seu ús. Defineix els elements fonamentals per a l'ordenament urbanístic i estableix les normes per al seu desenvolupament i execució, així com un període de vigència.

Planejament vigent

El planejament municipal vigent és el Pla General d'Ordenació de Sant Quirze del Vallès aprovat definitivament el dia 22 de març del 2000 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i publicat al DOGC l’11 de maig de 2000 i el Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general, publicat al DOGC l'11 de gener de 2006.

Planejament en tràmit

Podeu consultar els instruments sotmesos a informació pública, en tràmit, i els instruments que hagin estat objecte d'aprovació provisional.