Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LLH01 Divisió horitzontal

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Urbanisme

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada sol·licita l’autorització a l’administració perquè l’habiliti, de forma prèvia, a constituir un règim de divisió horitzontal, o modificar-lo, sobre un edifici o conjunt immobiliari (divisió simple o complex), i que comporti un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

El seu objecte és que l’Ajuntament efectuï un control tècnic jurídic d’adequació de l’actuació a la normativa i planejament, així com a les ordenances municipals sobre l’ús del sòl i edificació.

Les llicències urbanístiques no alteren les situacions jurídiques privades existents entre els particulars, i s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

Tanmateix s’atorguen sens perjudici d’altres autoritzacions administratives que siguin exigibles.

Quin tràmit s'ha d'haver fet abans

En cas que la finca objecte de les obres que voleu fer es trobi afectada per alguna norma sectorial (aeroports, carreteres, ferrocarrils, etc.), caldrà obtenir l’autorització sectorial de forma prèvia a l’obtenció de la llicència.

Podeu comprovar si la finca objecte de les obres es troba dins l’àmbit d’alguna afectació sectorial, mitjançant la consulta en el plànol d’afectacions.

Concretament, pel que fa a la servitud aeronàutica derivada de l’aeroport de Sabadell, s’informa que es troben afectades totes les parcel·les del municipi de Sant Quirze del Vallès, llevat el barri de Les Fonts.

Per tant, per obres dins de l’àmbit territorial especificat, caldrà autorització prèvia de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) sempre que ens trobem en algun dels supòsits següents:

 1. Increment de l’alçada de l’edificació existent.
 2. Increment de l’alçada sobre la cota de terreny existent o nova construcció.
 3. Instal·lació de panells fotovoltaics; per l’ús de grua i /o quan els panells a instal·lar superin l’alçada de l’edificació existent i/o que la superfície dels panells a instal·lar superi els 100m2
 4. Ús de mitjans auxiliars que sobrepassin l’alçada de l’edificació existent.

Es tramitarà a través de l’Ajuntament, no obstant caldrà aportar al tràmit el justificant conforme s’ha registrat correctament el formulari de pre-sol·licitud presentat a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (s’obté des de la seva pàgina web).

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregueu el Model normalitzat, empleneu-lo i signeu-lo electrònicament.
 2. Creeu l'autoliquidació i realitzeu el pagament des de Carpeta Ciutadana. Descarregueu el justificant per aportar-lo al tràmit.
 3. Inicieu el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 1 i el comprovant de pagament del punt 2.
 4. Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat específic de sol·licitud de la llicència d'obres, degudament emplenat i signat (model LL01).
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la llicència sol·licitada, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Taxa per la tramitació de la llicència

Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Projecte tècnic:
  1. MD. Memòria descriptiva i constructiva, que inclogui els següents documents:
   • Identificació precisa de la finca afectada per les actuacions
   • Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments, entitats, o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables. En cas d’habitatges també s’ha de justificar el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat
   • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments, entitats o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
  2. Annexos:
   • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació. Aquest document no serà anterior a tres mesos a la data de presentació de la sol·licitud.

    Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

Quin cost té i com es pot fer el pagament

La llicència té el cost associat a:

 • La Taxa per la comprovació de l’obra en matèria d’urbanisme. Heu de crear-la (abans d'iniciar el tràmit) accedint a aquest enllaç des d'on també podreu fer el pagament. Guardeu el justificant per adjuntar-lo al tràmit.

Es pot obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.

Termini de resolució

Aquest tipus de llicència s’atorgarà o denegarà en el termini màxim d’un mes a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud, sens perjudici de les causes de suspensió.

Sentit del silenci administratiu

La manca de resolució dins del termini màxim establert comportarà l'atorgament de la llicència per silenci administratiu positiu.

Sens perjudici dels supòsits en què no opera el silenci administratiu positiu d'acord amb el que disposen els articles 5.2 i 188.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; 11.4 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana; i 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.

La concessió de la llicència per silenci administratiu té a tots els efectes la consideració d'acte administratiu que posa fi al procediment.