Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LLP01 Parcel·lació

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual es sol·licita l’autorització per a efectuar una divisió o segregació de terrenys, simultània o successiva, de la qual resultin dos o més lots aptes per a ser edificats.

El seu objecte és que l’Ajuntament efectuï un control tècnic jurídic d’adequació de l’actuació a la normativa i planejament, al règim legal de formació de parcel·les i finques així com a les ordenances municipals sobre l’ús del sòl i edificació.

Les llicències urbanístiques no alteren les situacions jurídiques privades existents entre els particulars, i s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

Tanmateix s’atorguen sens perjudici d’altres autoritzacions administratives que siguin exigibles.

Quin tràmit s'ha d'haver fet abans

En cas que la finca objecte de les obres que voleu fer es trobi afectada per alguna norma sectorial (aeroports, carreteres, ferrocarrils, etc.), caldrà obtenir l’autorització sectorial de forma prèvia a l’obtenció de la llicència.

Podeu comprovar si la finca objecte de les obres es troba dins l’àmbit d’alguna afectació sectorial, mitjançant la consulta en el plànol d’afectacions.

Concretament, pel que fa a la servitud aeronàutica derivada de l’aeroport de Sabadell, s’informa que es troben afectades totes les parcel·les del municipi de Sant Quirze del Vallès, llevat el barri de Les Fonts.

Per tant, per obres dins de l’àmbit territorial especificat, caldrà autorització prèvia de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) sempre que ens trobem en algun dels supòsits següents:

 1. Increment de l’alçada de l’edificació existent.
 2. Increment de l’alçada sobre la cota de terreny existent o nova construcció.
 3. Instal·lació de panells fotovoltaics; per l’ús de grua i /o quan els panells a instal·lar superin l’alçada de l’edificació existent i/o que la superfície dels panells a instal·lar superi els 100m2
 4. Ús de mitjans auxiliars que sobrepassin l’alçada de l’edificació existent.

Es tramitarà a través de l’Ajuntament, no obstant caldrà aportar al tràmit el justificant conforme s’ha registrat correctament el formulari de pre-sol·licitud presentat a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (s’obté des de la seva pàgina web).

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregar el Model normalitzat, emplenar-lo i signar-lo electrònicament.
 2. Crear les autoliquidacions i realitzar el pagament (taxes,  impost i garantia per la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats), des de Carpeta Ciutadana, i descarregar els justificants per aportar-los al tràmit.
  De forma prèvia, es pot consultar aquest cost amb el Simulador.
 3. Presentar el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 2 i el comprovant de pagament del punt 3.
 4. Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat específic de sol·licitud de la llicència d'obres, degudament emplenat i signat.
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la llicència sol·licitada, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Taxa per la tramitació de la llicència

Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Projecte tècnic:
  1. MD. Memòria descriptiva i constructiva, que inclogui els següents documents:
   • Memòria descriptiva i justificativa: cal justificar la finalitat o l'ús q què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques
   • Altres informacions o justificacions jurídiques o tècniques necessàries per interpretar l’operació de parcel·lació proposada.
   • Fitxes descriptives dels lots resultants incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisibles si s’escau.
  2. Documentació gràfica:
   • Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
   • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats. Cal indicar la georeferenciació de la finca,, indicant els elements naturals i els elements existents, com també les cotes de rasant i topogràfiques
   • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
  3. Annexos
   • Proforma (notarial) del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
   • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca. Aquests documents no seran anteriors a tres mesos a la data de presentació de la llicència
 • Justificant de sol·licitud d’Alta en l‘Impost sobre béns i Immobles de naturalesa urbana o de la declaració de l’alteració cadastral de la finca, segons sigui el cas. (mod.900D) prèviament registrat per cadastre.

Documentació Complementària (DC):

 • Informe del departament competent en matèria d’agricultura, si s’escau.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

La llicència té el cost associat a:

 • La Taxa per la comprovació de l’obra en matèria d’urbanisme.

Es pot obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.

Caldrà realitzar el pagament des d'El Meu Espai, i descarregar el justificant per aportar-lo al tràmit.

Termini de resolució

Aquest tipus de llicència s’atorgarà o denegarà en el termini màxim d’un mes a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud, sens perjudici de les causes de suspensió.

Sentit del silenci administratiu

La manca de resolució dins del termini màxim establert comportarà l'atorgament de la llicència per silenci administratiu positiu.

Sens perjudici dels supòsits en què no opera el silenci administratiu positiu d'acord amb el que disposen els articles 5.2 i 188.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; 11.4 del Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana; i 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.

La concessió de la llicència per silenci administratiu té a tots els efectes la consideració d'acte administratiu que posa fi al procediment.