Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Diagnosi de l'àmbit cultural

Pla d'acció cultural 2023-2030

A partir dels principals punts forts i febles detectats tant en les dinàmiques culturals com en les dimensions territorial i socioeconòmica del municipi de Sant Quirze del Vallès, s’ha elaborat una matriu CAME. La matriu CAME és fruit de l’anàlisi desenvolupada en el diagnòstic i és un pas previ a les propostes, atès que encarrila les accions estratègiques que haurà d’estructurar el Pla d’Acció Cultural. Els principals punts forts i febles de l'àmbit cultural a Sant Quirze del Vallès es resumeixen en els següents punts:

Debilitats

 • Manca d’espais estables de coordinació entre serveis municipals
 • Un equip tècnic de cultura reduït i amb una forta càrrega de feina
 • Pressupost de cultura baix en termes comparatius amb altres municipis
 • Manca de relleu generacional del teixit associatiu
 • Poques empreses culturals i iniciatives privades de lleure
 • Xarxa d’equipaments culturals concentrada i amb mancances
 • Espais amb un ús privatiu
 • Manca de línia de treball en arts visuals
 • Iniciatives de creació disperses
 • Cultura de proximitat sense articular
 • Manca d’una estratègia de comunicació.

Amenaces

 • Oferta cultural atractiva dels municipis veïns
 • Municipi dispers i nuclis urbans separats
 • Dinàmica de ciutat dormitori a les urbanitzacions
 • Creixement exponencial del municipi
 • Impacte de la Covid-19 en algunes programacions
 • Creixement de les plataformes digitals
 • Bretxa digital i volatilitat de les xarxes socials
 • Poca oferta de lleure al marge dels serveis municipals i de les entitats.

Fortaleses

 • Un teixit associatiu dinàmic
 • Fortalesa del teixit associatiu teatral i musical
 • Convenis amb les entitats
 • Política de programació km.0
 • Funcionament en xarxa dels equipaments
 • Dinamisme de la Biblioteca Marcel Ayats i La Patronal
 • Programació estable i variada en arts escèniques, música i cinema
 • Ressò de la Mostra de Cançó Improvisada
 • Àmplia formació musical i teatral
 • Perspectiva de gènere aplicada a la cultura i les festes.

Oportunitats

 • Patrimoni natural ric: mediambientalment i paisatgísticament
 • Població jove amb un procés d’envelliment més lent
 • Alt nivell d’instrucció i renda
 • Visió transversal de la cultura per part de l’equip de govern
 • Adhesió de l’Ajuntament a l’Agenda 2030 i als ODS
 • Enfocament municipal de l’Educació 360º
 • Mesa de cultura com a espai de coordinació
 • Incipient digitalització de la cultura
 • Voluntat de fer polítiques de reequilibri territorial
 • Potencial vincle entre cultura i salut.