Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Persones llogateres

Servei gratuït de mediació entre les persones llogateres amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat i els propietàries d’habitatges buits

Avantatges

 • Facilitar l’habitatge de lloguer de l’habitatge per sota el preu de mercat
 • Cerca de l’habitatge apropiat
 • Un mes de fiança
 • Redacció del contracte de lloguer i documentació vinculada
 • Assessorament jurídic i tècnic durant tot el procés
 • Seguiment i mediació entre les parts durant la vigència del contracte, i en aquelles situacions que sigui necessari per al bon funcionament del lloguer
 • Elaboració de l’acord de resolució del contracte, en el seu cas
 • Informació i tramitació dels ajuts per al pagament del lloguer (si escau)

Requisits

 • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'HPO
 • Ser major de 18 anys i tenir plena capacitat de contractar
 • No tenir cap habitatge en propietat (cap membre de la unitat de convivència)
 • Empadronat a Sant Quirze
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, jubilacions, ...)
 • No destinar més d’un 30-35 €% del total d’ingressos de la unitat de convivència al pagament de la renda de lloguer.
 • Tenir ingressos anuals ponderats per unitat de convivència iguals o inferiors a 4 vegades l’IRSC*

*IRSC = Indicador de renda de suficiència, valorat en 614,65 euros mensuals i 8.605,15 euros anuals

La Borsa de lloguer està adherida a la Xarxa de Mediació de la Generalitat de Catalunya, i ofereix tots els serveis necessaris per aconseguir formalitzar contractes de lloguer sota les condicions més favorables possibles per a ambdues parts