Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Persones propietàries d’habitatges

Servei gratuït de mediació entre les persones propietàries d’habitatges buits i persones llogateres amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat

Avantatges

 • Donar el màxim de garanties als propietaris que han confiat en aquest servei
 • Selecció del llogater més adequat mitjançant les nostres bases de dades
 • Redacció del contracte de lloguer i documentació vinculada
 • Tramitació de les diferents assegurances gratuïtes:
  • Assegurança multirisc pel continent de l’habitatge durant tota la vigència del contracte de lloguer
  • Assegurança de defensa jurídica pel cas d’impagament
  • Garantia de cobrament de fins a 6 rendes impagades, mitjançant el sistema d’Avalloguer de la Generalitat de Catalunya
 • Assessorament jurídic i tècnic
 • Seguiment i mediació entre les parts durant la vigència del contracte, i en aquelles situacions que sigui necessari per al bon funcionament del lloguer
 • Control del bon ús de l’habitatge
 • Informació i tramitació dels ajuts per a la rehabilitació dels habitatges (subjecte a convocatòria)

Requisits per a incloure el seu habitatge a la Borsa

 • Estar ubicat a Sant Quirze del Vallès
 • Acreditar la titularitat de l’immoble i que estigui lliure d’ocupants
 • Tenir cèdula d’habitabilitat o estar en condicions d’obtenir-la
 • Disposar del Certificat d'Eficiència Energètica o estar en condicions d'obtenir-lo
 • Serveis donats d’alta en el moment de la signatura del contracte

Procedència dels habitatges

 • Habitatges del mercat privat directament
 • Habitatge amb Protecció Oficial amb autorització per llogar de la Generalitat de Catalunya

Passos a seguir per a incloure un habitatge a la Borsa

 1. Adreçar-se a la Borsa, on informaran la persona interessada de què és la Borsa, els seus avantatges i condicions
 2. Entrar per registre la sol·licitud
 3. Visita de l’habitatge: personal de la Borsa fa una visita a l’habitatge que es vol llogar per comprovar-ne l’estat, característiques, accessos, etc
 4. Valoració i proposta de preu de lloguer per part de la Borsa
 5. Si la propietat està d’acord i vol llogar l’habitatge a través de la Borsa, signa l’adscripció de l’habitatge a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social i lliura una còpia de la següent documentació:
  • Nota simple de la propietat
  • NIF/NIE de la propietat
  • Cèdula d’Habitabilitat (vigent)
  • Certificat d’Eficiència Energètica
  • Últim rebut de l’IBI
  • Els tres últims rebuts de la Comunitat de Propietaris
  • La revisió periòdica de gas
  • Última factura i rebut dels subministraments de l’habitatge i butlletins de les instal·lacions (si és necessari)
  • Llibreta del número del compte corrent on es vulgui domiciliar el pagament del lloguer (amb el codi IBAN)
  • Lliurament d’un joc de claus de l’habitatge perquè la Borsa pugui fer visites al pis
 6. Programar visites amb possibles llogaters: un cop l’habitatge s’incorpora a la Borsa, s’ensenyarà el pis fins a trobar persones adequades
 7. Inventari: La Borsa realitza un inventari de tots els elements, objectes, complements que disposa l’habitatge i el seu estat
 8. Formalitzar el contracte: la Borsa gestiona la tramitació del contracte de manera gratuïta
 9. Mentre duri el contracte: la Borsa intervindrà com a mediador entre les parts, en el cas que sorgeixi alguna discrepància i, si s’escau, farà el seguiment del bon ús de l’habitatge

La Borsa de lloguer està adherida a la Xarxa de Mediació de la Generalitat de Catalunya, i ofereix tots els serveis necessaris per aconseguir formalitzar contractes de lloguer sota les condicions més favorables possibles per a ambdues parts