Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RSHPO (Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial)

La inscripció en el RSHPO és un requisit indispensable per poder optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial

Persones destinatàries

Persones majors d’edat empadronades a Sant Quirze del Vallès i que compleixin els requisits descrits al decret 106/2009, del Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit

Requisits:

Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència

 • Ser major d’edat o estar emancipat
 • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret
 • Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya
 • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud d’inscripció en el registre de sol·licitants d’HPO de la Generalitat de Catalunya, degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat
 • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada
 • Document acreditatiu d’identitat de tots membres de la unitat de convivència
 • Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable
 • Certificat d'empadronament històric de tots els membres de la unitat de convivència
 • Documentació acreditativa dels ingressos dels membres de la unitat de convivència que tinguin ingressos (declaració de la renda o en el seu defecte certificats de retencions i ingressos, pensió de jubilació o invalidesa, etc.)
 • Documentació acreditativa del divorci, separació matrimonial o extinció de la parella estable, si escau
 • Certificat de reconeixement de grau de disminució, en el cas de persones amb disminució

Termini

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment

Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial (en línia)

Els ajuts i subvencions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible dirigir-vos a l'Oficina Local d'Habitatge SQV

La vigència de la inscripció té una durada d’un any, podeu renovar la vostra inscripció a: Renovació del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial