Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RSHPO (Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial)

La inscripció en el RSHPO és un requisit indispensable per poder optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial

Persones destinatàries

Persones majors d’edat empadronades a Sant Quirze del Vallès i que compleixin els requisits descrits al decret 106/2009, del Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit

Requisits:

Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència

 • Ser major d’edat o estar emancipat
 • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret
 • Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya
 • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud d’inscripció en el registre de sol·licitants d’HPO de la Generalitat de Catalunya, degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat
 • Document acreditatiu d’identitat de tots membres de la unitat de convivència
 • Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable
 • Certificat d'empadronament històric de tots els membres de la unitat de convivència
 • Documentació acreditativa dels ingressos dels membres de la unitat de convivència que tinguin ingressos (declaració de la renda o en el seu defecte certificats de retencions i ingressos, pensió de jubilació o invalidesa, etc.)
 • Documentació acreditativa del divorci, separació matrimonial o extinció de la parella estable, si escau
 • Certificat de reconeixement de grau de disminució, en el cas de persones amb disminució

Termini

Aquest tràmit es pot realitzat presencialment en qualsevol moment a l'Oficina Local d'Habitatge SQV

La vigència de la inscripció té una durada d'un any, cal que renoveu anualment la vostra inscripció