Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació definitiva del text refós de l'Ordenança municipal d'ocupació de les vies públiques

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 27/04/2023 va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal d'ocupació de les vies públiques, en la part relativa a l'Annex 1, apartat 1.2. proposta ubicació carpes av. Països Catalans - Pl. 14 d'abril.

Per acord de Ple de 27/07/2023 s'ha aprovat definitivament el text refós de l'Ordenança.

L'acord i el text íntegre aprovat, se sotmeten a informació pública per un període de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB, a fi i efecte que es pugui examinar i presentar les al·legacions que es creguin adients.

Publicacions:

BOPB: 7/08/2023

DOGC: 16/08/2023

etauler: del 2/08 al 23/08/2023