Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Expedients Aprovats

Podeu consultar les ordenances, convenis urbanístics o altres expedients d'Urbanisme aprovats definitivament.

Aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 21/11/2023 ha aprovat definitivament la modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet en els termes plasmats en el certificat de l'acord de l'Assemblea General extraordinària del passat 18/01/2023.

Publicació

DOGC: 4/12/2023

BOPB: 4/12/2023

DIARI: El Punt Avui de 29/11/2023

ETAULER: del 28/11/2023 al 20/12/2023

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 27/04/2023 va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal d'ocupació de les vies públiques, en la part relativa a l'Annex 1, apartat 1.2. proposta ubicació carpes av. Països Catalans - Pl. 14 d'abril.

Per acord de Ple de 27/07/2023 s'ha aprovat definitivament el text refós de l'Ordenança.

L'acord i el text íntegre aprovat, se sotmeten a informació pública per un període de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB, a fi i efecte que es pugui examinar i presentar les al·legacions que es creguin adients.

Publicacions:

BOPB: 7/08/2023

DOGC: 16/08/2023

etauler: del 2/08 al 23/08/2023

 

Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics

Transcorregut el termini d'informació pública de l'Ordenança, aprovada inicialment pel Ple municipal de 26/01/2023, tal i com disposava l'acord, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva en no haver-se presentat cap al·legació i/o reclamació. L'Ordenança entrarà en vigor als quinze dies hàbils de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Publicació:

 BOPB: 6/06/2023

 DOGC: 14/06/2023

 etauler: del 7/06/2023 al 27/06/2023

 Entra en vigor: 28/06/2023

Aprovació definitiva del Conveni de planejament i de gestió urbanística entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la Junta de Compensació del Sector "El Castellet".

El Ple de l'Ajuntament que va tenir lloc el dia 27/04/2023 va resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de la Proposta de Conveni de planejament i de gestió urbanística entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la Junta de Compensació del Sector "El Castellet", i va aprovar definitivament el Conveni amb el sis (6) Annexes que hi formen part.

Publicació

BOPB: 8/05/2023

etauler: del 2/05/2023 al 19/05/2023

Diari: el PUnt Avui de 4/05/2023

Aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 22 de febrer de 2022, ha aprovat definitivament la modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet en els termes plasmats en el certificat de l’acord de l'Assemblea General del passat 26 de febrer de 2021.

Publicació

DOGC:11/03/2022

BOPB:11/03/2022

DIARI: El Punt Avui de 7/03/2022

ETAULER: del 4 al 24/03/2022

Aprovació definitiva del Reglament d'ús dels horts municipals de Sant Quirze del Vallès

Transcorregut el termini d'informació pública del Reglament d'ús dels horts municipals de Sant Quirze del Vallès, aprovat inicialment pel Ple municipal de 28/07/2022, tal i com disposava l'acord, ha esdevingut definitiu en no haver-se presentat cap al·legació i /o reclamació.

A aquest efecte, es publica l'Anunci amb el text íntegre del Reglament, que entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Publicació:

BOPB: 15/11/2022

DOGC:24/11/2022

etauler: del 15/11/2022 al 5/12/2022

Entra en vigor: 8/12/2022