Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PEEU (Prestacions econòmiques urgents per l'habitatge)

Són ajuts econòmics per fer front al pagament de deutes puntuals de lloguer o hipoteca, fins un import màxim de 4.500 €, i amb l’objectiu de conservar l’habitatge

Persones destinatàries

Persones físiques residents a Catalunya que es troben en risc d'exclusió social residencial  per deutes d’impagament de quotes hipotecàries o rendes de lloguer, o per la pèrdua del seu habitatge habitual

Requisits principals

  • Tenir la residència legal a Catalunya
  • Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència mitjançant informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada (excepte impagaments a causa de la Covid19)
  • Ser titular d’un contracte de lloguer, cessió d’ús, crèdit hipotecari, o altre títol jurídic que acrediti l’ocupació de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat/da
  • Límit de renda familiar entre 2 i 3 vegades l’IRSC* ponderat, en funció de la composició de la unitat de convivència
  • L’import del lloguer o de les quotes hipotecàries mensuals no pot superar els 800€
  • L'import de la prestació sol·licitada ha de garantir la liquidació del deute existent

*IRSC = Indicador de renda de suficiència

Terminis

Aquests tràmits es poden sol·licitar en qualsevol moment

Línies de prestacions

Els ajuts i subvencions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible dirigir-vos a l'Oficina Local d'Habitatge SQV