Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajut lloguer per a joves

Subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a facilitar l'emancipació i el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús per a joves, que tinguin 35 anys o menys

Persones destinatàries

Persones titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin 35 anys o menys

Requisits principals

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Majors d’edat que en el moment de fer la sol·licitud tinguin 35 anys o menys
 • Ser titular d’un contracte de lloguer o cessió de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat/da
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer o la cessió d'ús, i que no superin el 3,05 vegades l’IRSC* (24.301,57€)
 • Que l’import del lloguer o preu de cessió d’ús no superi els 950€ mensuals, per a habitatges, i els 450€ per habitacions
  Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 1.100€

*IRSC = L’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l’exercici 2022 és de 7.967,73 euros anuals.

Import de la subvenció

La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria

L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb els barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores, amb un import màxim mensual de 250 euros i un import mínim mensual de 20 €, en funció del preu del lloguer i els ingressos de la unitat de convivència

  Termini

  Convocatòria obreta de l'11 de març al 12 d'abril de 2024

  Consulta els requisits, la documentació que cal presentar i la sol·licitud en línia

  Els ajuts i subvencions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible dirigir-vos a l'Oficina Local d'Habitatge SQV