Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Tribut anual que grava les activitats empresarials, professionals o artístiques en territori nacional.

Obligat a tributar (qui)

Totes les persones físiques o jurídiques que portin a terme una activitat empresarial, professional o artística al municipi. Els que no resideixin a Espanya cal que designin un representant amb domicili en territori espanyol.
un mil

Dates i terminis

Primer dia del període impositiu, que coincideix amb l’any natural, excepte en declaracions d’alta, que comprèn des de la data inicial fins el final de l’any natural, en càlcul proporcional.

Bonificacions i/o exempcions

Bonificació del 25% de la quota per rendiment net negatiu, derivat de les activitats desenvolupades en el municipi durant un període impositiu. Fins a 2.000€.

Bonificació del 95% de la quota: Les Cooperatives

Bonificació del 50% de la quota, durant els cinc anys d’activitat següents. Empreses que iniciïn activitat empresarial

Bonificació del 25 al 50% de la quota: empreses que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors per a la creació de llocs de treball amb contracte indefinit a jornada completa.

Reducció de la quota en proporció al nombre de dies de tancament: Locals que restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors amb llicència urbanística.

Reducció de fins al 80%, atenent el grau d’afectació: davant obres a les vies públiques, de durada superior a tres mesos i que afectin els locals en què es fan activitats empresarials.

Bonificació del 30% de la quota: activitats que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del Sol per l’autoconsum, si no estan obligades per norma i que la producció elèctrica suposi entre un 10% i un 30% sobre el consum en funció de l’activitat.

Les bonificacions no són acumulables, en cas de concurrència serà d’aplicació la més beneficiosa pel contribuent.

Tràmits relacionats (pagaments, domiciliacions o bonificacions i exempcions)       

Llicència municipal d’activitat

Sol·licitud de fraccionaments o ajornaments de pagament de deutes

Normativa

Ordenança Fiscal 2.2 Impost sobre Activitats Econòmiques

Veure totes les ordenances fiscals

Pagament