Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Impost sobre béns immobles (IBI)

Tribut anual obligatori pels propietaris d’immobles del municipi que inclou vivendes, garatges i locals.

Obligat a tributar (qui)

Persones propietàries de qualsevol bé immoble o titulars d’un dret d’usdefruit, de superfície, concessió administrativa, situat al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, que ho siguin a data 1 de gener de cada exercici.

Dates i terminis

Període voluntari: de l’1 de febrer al 2 d’abril

Data de càrrec en compte dels rebuts domiciliats:

Termini únic: 1 de març

Termini fraccionat: 1 de març; 2 de maig; 1 de juliol; 1 d’octubre
Fraccionat per imports superiors a 120€: 1 mar, 1 abr, 2 mai, 3 jun, 1 jul, 1 ago, 3 set, 1 oct, 4 nov, 2 des

Data màxima per sol·licitar o modificar la domiciliació i/o el termini fraccionat: 12 de gener

Bonificacions i/o exempcions

Bonificació del 50% al 90% en funció del nivell de renda per càpita de la unitat familiar, per a Titulars de família nombrosa. L’habitatge habitual ha de tenir un valor cadastral inferior a 250.000€. No és requisit imprescindible que tots els membres de la unitat familiar estiguin empadronats al domicili.

Bonificació del 50%. Els habitatges de protecció oficial, per un termini de 3 anys a partir del següent al de la qualificació. Les anteriors bonificacions no són acumulables

Bonificació del 50%, a partir de l’any següent de la inversió, per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar (homologats per la Generalitat i legalitzats abans del 2024). Per un període màxim de 5 o 3 anys, en funció del tipus d’instal·lació i amb els següents requisits:

  • Instal·lació fotovoltaica (5 anys): que sigui una primera instal·lació i s’assoleixi una producció del 30% del consum anual de l’habitatge o s’hagi aprofitat al màxim la superfície òptima disponible.
  • Instal·lació tèrmica (3 anys): que la instal·lació no sigui conseqüència del compliment d’una normativa.

En ambdós casos el total de la quantitat bonificada quedarà limitat al 50% del cost real de la inversió i amb el compromís que la instal·lació es mantingui en funcionament durant la vigència de la bonificació.

Bonificació del 10% dels immobles d’ús residencial destinats al lloguer de vivenda amb renda limitada per una norma jurídica.

Les bonificacions no són acumulables, en cas de concurrència serà d’aplicació la més beneficiosa pel contribuent.

Tràmits relacionats (pagaments, domiciliacions o bonificacions i exempcions)       

Pagar un rebut o una liquidació pendent

Consultar rebuts pendents de pagament

Sol·licitud de fraccionaments o ajornaments de pagament de deutes

Domiciliacions bancàries

Bonificació de l’IBI per a famílies nombroses

Bonificació de l’IBI per instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar

Normativa

Ordenança Fiscal 2.1 IBI

Veure totes les ordenances fiscals

Pagament

Fer el pagament online amb les dades de la notificació rebuda, dintre de la carpeta ciutadana (“El meu espai”). També es troben a la carta de pagament, en cas que hagis rebut una.