Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits d'obres i activitats

Podeu accedir al catàleg de tots els tràmits relacionats amb sol·licitud d'obres, tant de Llicències Urbanístiques com de Comunicacions Prèvies

C01 Obres de manteniment interior d'habitatge sense modificar distribució
C02 Obres de manteniment en espai, zona o instal·lació comunitària interior de l'edifici
C03 Actuació puntual interior pel manteniment, conservació i neteja de local i nau sense ús (sense modificar distribució).
C04 Manteniment, reparació o millora de materials en local o nau, sense modificació de l'activitat existent.
C05 Actuació puntual de manteniment d'elements de façana i cobertes sense ús de bastida
C06 Obres de conservació i manteniment de mur i tanca que no afecti estructura o fonaments
C08 Instal·lació de tanca provisional per protecció de solar fins a la intervenció definitiva (no vinculada a llicència)
C09 Tala d'arbre aïllat en sòl urbà (sense cap protecció)
C10 Neteja i desbrossament de solar o finca (sense moviment de terres ni tala d'arbres)
C11 Instal·lació de punt de recàrrega de vehicle elèctric
C12 Col·locació de rètol indicatiu de l'activitat a la façana del local
C13 Col·locació de tendal en façana (visible des de la via pública)
C14 Altres actuacions subjectes a comunicació prèvia sense intervenció tècnica
CA02 Transmissió de llicència urbanística o de comunicació prèvia
CA03 Pròrroga del termini de la llicència urbanística o comunicació prèvia per a l’execució d’obres
CA04 Desistiment o renúncia de llicència urbanística, o extinció dels efectes d'una comunicació prèvia
CA05 Canvi o renúncia de la direcció facultativa
CERT01 Certificat de règim urbanístic
Certificat d'antiguitat i legalitat
Certificat d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació
Certificat de numeració d'habitatges
CO01 Primera utilització i ocupació d'edifici i construcció de nova planta
CT01 Obres de reforma interior parcial i canvi de distribució sense afectació de l'estructura
CT02 Obres de reforma interior amb actuació puntual de l'estructura
CT03 Obres d'intervenció parcial interior en edifici pel canvi d'ús que no sigui a residencial ni el principal
CT04 Obres d'intervenció parcial interior d'edifici amb element catalogat quan no afectin aquest element
CT05 Obres d'adequació de local o nau per implantació o modificació d'activitat
CT06 Obres de reforma en local o nau amb activitat existent
CT07 Obres en façana, terrassa i coberta, i totes les que requereixen bastida.
CT08 Construcció de mur o tanca que no impliqui moviment de terres o reparació estructural de mur existent